Lietuvos kankinių parapijos žinios

(B) XXXI EILINIS SEKMADIENIS / 2021.X.30-31

+ + +    ŠV.  JUOZAPO  IR  ŠEIMOS  –  „AMORIS  LAETITIA“  METAI    + + +

DIEVO ŽODIS

* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai p. 782, o ateinančio sekmadienio – p. 784.

https://lk.katalikai.lt/_dls/abc/b_e31_s.html  

 Spalio 31, sekmadienį

10:00 v.r. – Šlovinimo giesmės ir muzika (youtube)

10:10 v.r. – Rožinio malda už mirusius (youtube)

10:30 v.r. –  XXXI eilinio sekmadienio Mišios  (youtube)

2:00 v.d. – Visų mirusiųjų minėjimo Mišios

https://www.youtube.com/channel/UCZAqzrYYG9Gv1OG7ioDb4Gw/videos 

* Ateinantį savaitgalį grįžtame prie žiemos laiko: naktį iš lapkričio 6, šeštadienio, į lapkričio 7, sekmadienį, laikrodis atsukamas valandą atgal.

* Lietuvos kankinių šventovėje yra PARODA “Misija Sibiras”. Žvelgiame į penkiolika akimirkų nuotraukose, kuriose paliesta šventa atmintis, žadinama pagarba ir perduodama istorija iš 15 metų vykusių “Misija Sibiras” kelionių. Daugiau žinių tinkle: misijasibiras.lt.

KAPINIŲ LANKYMAS

* Spalio 31, šį sekmadienį, Lietuvos kankinių šventovėje už mirusius melsimės 10:30 v.r. ir 2 v.d. Mišiose. Visą dieną vyks Šv. Jono KAPINIŲ LANKYMAS, lauke prie Muziejaus salės bus parduodami PIETŪS.

* Kapų lankymo dieną PIETŪS Anapilio sodyboje parduodami lauke tiesiai į automobilius prie Muziejaus salės durų (prie „D“ salės) nuo 10 v.r. iki 4 v.d. Bus cepelinų, kugelio bei dešrų su kopūstais ir bulvėmis. Maistas bus ruošiamas ir parduodamas pagal valdžios sveikatos apsaugos nurodymus. Vieno valgio kaina $10, prašome iš anksto pasiruošti lygią sumą, nes grąža nebus duodama. Visos salės bus uždarytos, todėl naudoti prausyklų nebus galimybės.

* Kapų lankymo dieną AUKOTI Šv. Jono lietuvių kapinėms galėsite lauke pro savo automobilio langą, privažiuojant prie Muziejaus salės durų (prie „D“ salės), kur bus parduodami pietūs. Auką paduokite “kapinėms” užrašytame voke (čekiai rašomi: “Šv. Jono lietuvių kapinės”), arba atsiųskite adresu: 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3.

* Kapų lankymo dieną lauke tiesiai į automobilius prie Muziejaus salės durų (prie “D” salės) bus galima nusipirkti lietuviškos duonos ir kitų gėrybių.

MIRTIES PRANEŠIMAS

* Spalio 18, pirmadienį, Punske palaidotas spalio 16, šeštadienį, miręs a.a. Vincentas Valinčius iš Agurkių kaimo, 98 m. amžiaus. Atminimui galima užprašyti Mišias arba aukoti parapijai („Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su žmona Birute, dukra Irena bei  vyru Jonu, vaikaičiais Linu bei Rasa Aleknevičiais, su sūnumi Algirdu ir anūku Sauliumi, su sūnumi Juozu bei žmona Janina ir anūkėmis Alicija, Birute ir Irena su šeimomis bei visais giminėmis ir pažįstamais Kanadoje, Punsko krašte bei Lietuvoje jį lydime malda.

ŠVENTOVĖS STOGAS

* Šį rudenį bus naujai uždengtas Lietuvos kankinių šventovės stogas. Kaip pastebėjote, jau keletą metų dabartinė stogo danga pro lubas į šventovę praleidžia vis daugiau lietaus ir tirpstančio sniego vandens, kurio neįmanoma sustabdyti. Įvairiose vietose lašantis vanduo pradeda niokoti lubas, sienas, šventovės vidų ir bokšto mūrą. Daug metų tarnavęs stogas buvo laikinai vis pataisomas, kol sustabdyti vandens lašėjimo tapo neįmanoma, todėl reikia visą stogą naujai uždengti.

Kad galėtume atlikti šį svarbų ir daug išlaidų sudarantį darbą, visų prašome pagal galimybes prisidėti savo aukomis šiais būdais: 

 šventovėje, atėjus į Mišias

 per bankus: pervesti auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus, norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.

Čekį rašyti: “Lithuanian Martyrs Church”.

AUKOS PARAPIJAI

Nuoširdžiai ačiū visiems už aukas ir svarbią paramą parapijos išlaikymui.

Prašome jūsų AUKOTI ŠIAIS BŪDAIS:

         – šventovėje, atėjus į Mišias;

        – per bankus: nustatyti nuolatinį aukos pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus; norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2; 

 įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos durų: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.