Lietuvos kankinių parapijos žinios

(B) XXX EILINIS SEKMADIENIS / 2021.X.23-24

+ + +    ŠV.  JUOZAPO  IR  ŠEIMOS  –  „AMORIS  LAETITIA“  METAI    + + +

DIEVO ŽODIS

* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai p. 779, o ateinančio sekmadienio – p. 782.

https://lk.katalikai.lt/_dls/abc/b_e30_s.html 

 Spalio 24, sekmadienį

10:00 v.r. – Šlovinimo giesmės ir muzika (youtube)

10:10 v.r. – Rožinio malda (youtube)

10:30 v.r. –  XXX eilinio sekmadienio Mišios  (youtube)

https://www.youtube.com/channel/UCZAqzrYYG9Gv1OG7ioDb4Gw/videos 

 * Šį sekmadienį minime Pasaulinę misijų dieną, daroma rinkliava MISIJOMS PASAULYJE. Šiai rinkliavai vokeliai padėti prie įėjimų į šventovę.

 * SURASK, PAKVIESK, ATEIK! Spalis yra ypatingas Misijų mėnuo, kurio tema šiais metais: „Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4,20). Po vasaros atostogų ir sunkaus pandemijos laikotarpio visus kviečiame vėl sugrįžti į sekmadienio Mišias, maldoje dėkoti Dievui už gyvenimą ir apsaugotą sveikatą, vėl susitikti draugus ir pažįstamus. Pasidomėkime seniai matytais parapijiečiais, suraskime ir pakvieskime juos drauge vėl dalyvauti sekmadienio Mišiose. Viešpats kiekvieną kviečia bei siunčia apaštalauti!

* Spalio 16-17 ir 23-24 savaitgaliais visose parapijose Toronto arkivyskupijoje skaičiuojami sekmadieninių Mišių dalyviai.

* Nuoširdžiai dėkojame „Prisikėlimo“ kredito kooperatyvui už parapijai padovanotus patvarius raštinės baldus, kurie po daugelio metų naudojimo, atnaujinus banko skyrių, nebetelpa sumažintuose kambariuose.

MIRUSIŲ ATMINIMO IR MALDOS SAVAITĖ

* Lietuvos kankinių šventovėje visų mirusių atminimui Mišias švęsime 8:30 v. ryto ir 7 v. vakaro kasdien visą savaitę nuo spalio 25, pirmadienio, iki spalio 29, penktadienio.

* Spalio 31, sekmadienį, Lietuvos kankinių šventovėje už mirusius melsimės 10:30 v.r. ir 2 v.d. Mišiose. Visą dieną vyks Šv. Jono KAPINIŲ LANKYMAS, lauke prie Muziejaus salės į automobilius bus parduodami PIETŪS.

* VĖLINIŲ PROGA MIŠIOMS UŽ MIRUSIUS, kurias švęsime 8:30 v. ryto ir 7 v. vakaro kasdien nuo spalio 25, pirmadienio, iki spalio 29, penktadienio, ir 2 v.d. spalio 31, sekmadienį, galite užrašyti savo mirusiųjų vardus ant vokelių “Mišios už mirusius”. Užrašytus vokelius įdėkite į pintinę priešais altorių. Už šiuos mirusius Lietuvos kankinių šventovėje kunigai taip pat aukos Mišias per ateinančius metus.

MIRTIES PRANEŠIMAI

* Spalio 22, penktadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia vyro Jono ir dukters Reginos palaidota a.a. Jadvyga Stanaitienė, 97 m. amžiaus, mirusi spalio 15, penktadienį, “Labdaros” namuose Toronte. Atminimui galima užprašyti Mišias arba aukoti parapijai („Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su dukra Ilona ir sūnumi Ramūnu su šeimomis, dukros a.a. Reginos Panavienės šeima, su giminėmis Kanadoje ir JAV bei visais pažįstamais ją lydime malda.

* Spalio 18, pirmadienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidotas a.a. Gintaras Fronczak, 68 m. amžiaus, miręs spalio 4, pirmadienį, Kenmore, NY. Drauge su sūnumi Myles ir dukra Kathi su šeimomis, seserimis Ramute Shaw ir Amalija Gedriene su šeimomis bei visais giminėmis ir pažįstamais jį lydime malda.

ŠVENTOVĖS STOGAS

* Šį rudenį bus naujai uždengtas Lietuvos kankinių šventovės stogas. Kaip pastebėjote, jau keletą metų dabartinė stogo danga pro lubas į šventovę praleidžia vis daugiau lietaus ir tirpstančio sniego vandens, kurio neįmanoma sustabdyti. Įvairiose vietose lašantis vanduo pradeda niokoti lubas, sienas, šventovės vidų ir bokšto mūrą. Daug metų tarnavęs stogas buvo laikinai vis pataisomas, kol sustabdyti vandens lašėjimo tapo neįmanoma, todėl reikia visą stogą naujai uždengti.

Kad galėtume atlikti šį svarbų ir daug išlaidų sudarantį darbą, visų prašome pagal galimybes prisidėti savo aukomis šiais būdais: 

 šventovėje, atėjus į Mišias

 per bankus: pervesti auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus, norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.

Čekį rašyti: “Lithuanian Martyrs Church”.

AUKOS PARAPIJAI

Nuoširdžiai ačiū visiems už aukas ir svarbią paramą parapijos išlaikymui.

Prašome jūsų AUKOTI ŠIAIS BŪDAIS:

         – šventovėje, atėjus į Mišias;

        – per bankus: nustatyti nuolatinį aukos pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus; norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2; 

 įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos durų: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.