Lietuviško šokio šventė Anapilyje

ADVERTISEMENT

Gegužės 11, šeštadienį, Toronto lietuvių jaunimo šokių ansamblis (vad.
R.Jonušonis) visus pakvietė į tradicinį metinį koncertą didžiojoje Anapilio sodybos salėje. Spalvingoje programoje “Oi, mergelės mrguželės” dalyvavo įvairaus amžiaus šokėjų grupės, skambėjo kaimo kapelos muzika. Ansambliečiai koncerto žiūrovams pristatė dalį šokių iš būsimosios dainų šventės Lietuvoje “Kad giria žaliuotų” repertuaro.Koncerto metu buvo pagerbtas vienas iš buvusių ansamblio vadovų Juozas Karasiejus, kuriam buvo įteiktas Lietuvos URM garbės ženklas „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ skiriamas už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę užsienyje, skatinant užsienyje gyvenančių lietuvių įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą, gerovės Lietuvoje kūrimą.

Juozas Karasiejus 1965 – 2005 metais vadovavo Toronto tautinių šokių ansambliui „Gintaras“, dalyvavo Lietuvių tautinių šokių instituto Čikagoje valdybos veikloje. 1994 m. ansambliui „Gintaras” dalyvaujant pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje J.Karasiejus buvo išeivijos šiai šventei pasiruošti organizacinio komiteto pirmininkas („Gintaras“ buvo vienintelė grupė iš Kanados). 2000-aisiais metais XI išeivijos tautinių šokių šventės Toronte vyriausieji vadovai buvo J. Karasiejus su žmona Rita.

Toronto lietuvių jaunimo “Gintaro” ansamblis įsteigtas 1955 metais. Pirmoji mokytoja buvo A. Liškūnaitė-Milienė. Daugelį metų lietuviškų šokių šokėjus mokė ir vadovavo ansambliui V. Turūta, R.Krasauskaitė, J .Karasiejus ir R. Karasiejienė. Po 2005 metais įvykusio “Gintaro” 50-mečio koncerto, išėjus ilgametei ansamblio vadovei Ritai Karasiejienei , vadovo pareigas perėmė Romas Jonušonis, kuris ir dabar vadovauja šiai kūrybingam lietuvių meno vienetui. “Gintaras” yra dalyvavęs visose tautinių šokių šventėse, šoko Niujorko, Montrealio ir Vankuverio pasaulinėse parodose, buvo išrinktas atstovauti Toronto “Karavanui” Pasaulinėje olimpiadoje Montrealyje. Ansamblis lankėsi Europoje ir koncertavo Anglijoje, Austrijoje,  Prancūzijoje, Škotijoje ir Vakarų Vokietijoje. “Gintaras” aplankė beveik visusi lietuvių telkinius Kanadoje ir JAV. 1989 Gintaras tapo pirmu išeivijos ansambliu su koncertais aplankius Lietuvą.

Tradicinio kasmetinio ansamblio koncerto “Oi mergelės mergužėlės” metu būta ir kitų gražių akimirkų. Ansambliečiai gėlėmis, o žiūrovai plojimais pasveikino ansamblio vadovus, mokytojus ir talkininkus, dėkodami už spalvingą lietuviško šokio šventę.

Buvo ir kita prasminga akimirka – visos asambliečių šokėjų kartos, vadovai pasodino Lietuvos miškų simbolį – liauną ąžuoliuką Lietuvos dainų šventės šimtmečio atminimui. Norisi tikėti, kad su meile sodintas ąžuoliukas augs poeto J.Marcinkevičiaus žodžiais tariant “šaknim – į žemę, šakom – į dangų”. Ir kad “Gintaro” ansamblis dar ne kartą mus kvies pasigėrėti lietuviško šokio ritmais.

DAINOS PUTERIS nuotraukose: Toronto lietuvių jaunimo šokių ansamblio
“Gintaras” koncerto akimirkos