Kviečiame į sukaktuvinę Švente – Niekada nenuleisk sparnų

ADVERTISEMENT

40  Lietuvos kankinių šventovei – Švento Jono parapijai  90
100  Kunigui Petrui Ažubaliui – Nepriklausomai Lietuvai  100

Rugsėjo 28, penktadienį
7 v.v. – sodinsime Šimtmečio ąžuoliuką Šv. Jono lietuvių kapinių parke; 7:30 v.v. – atidarysime sukaktuvinę parodą “Niekada nenuleisk sparnų” Kanados lietuvių muziejuje-archyve.

Rugsėjo 30, sekmadienį
 2:15 v.d. – malda prie kun. Petro Ažubalio kapo, sukaktims skirto kryžiaus šventinimas Kryžių kalnelyje; 3 v.d. – iškilmingos Mišios, švenčiamas Sutvirtinimo sakramentas su Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ; 5 v.v. – šventinė programa ir pokylis Anapilio salėje.

Bendroje programoje – choras “Balsas” iš Montrealio, choras “Volungė” iš Toronto, Toronto Prisikėlimo parapijos vaikų choras, Anapilio sodybos vaikų ir jaunimo choras „Gintarėliai”, Lietuvos kankinių parapijos choras, Toronto Merginų ansamblis, Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” šokėjai. Šventėje dalyvaus viešnios Edita Lansbergienė ir Snieguolė Kubiliūtė iš Biržų krašto muziejaus “Sėla”, kun. P. Ažubalio gimtinės.

Bilietai programai ir vakarienei – 60 dol. suaugusiems, 30 dol. jaunuoliams ir studentams (15-25 m.), 20 dol. moksleiviams (7-15 m.), vaikams iki 7 m. nemokamai. Bilietus galite įsigyti sekmadieniais po Mišių parapijos salėje arba užsisakyti pas Juliją Maksimavičienę tel. (905) 785-0431, e. paštu: [email protected].