Kviečiame dalyvauti!

ADVERTISEMENT

Š.m. balandžio 22, pirmadienį, kviečiame Toronto Lietuvių Namų organizacijos narius į metinį ataskaitinį susirinkimą Toronto Lietuvių namuose (I aukšto salėje). Susirinkimo dalyvių registracija – 5.30 v.v., susirinkimo pradžia – 6.30 v.v. Po susirinkimo – lietuviškos vaišės.

Labai prašome Lietuvių Namų organizacijos narius, pakeitusius gyvenamąją vietą, naujus adresus pranešti į Lietuvių Namų raštinę tel. 647-471-4167 arba el. paštu [email protected]

                                                                        LN Valdyba