Kanados lietuvių muziejui-archyvui – 30 metų

Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Lietuvoje – Kaune, prezidento V.Adamkaus muziejuje-bibliotekoje,  šiemet, rugsėjo mėnesį, ir Vilniuje, valstybinėje M. Mažvydo bibliotekoje, pristatyta Kanados lietuvių muziejaus-archyvo paroda „Bendruomenė ir paveldas“. Tai nuotraukomis, dokumentų kopijomis gausiai iliustruotas pasakojimas apie Kanados lietuvių bendruomenės gyvenimą, kultūrinę ir švietimo, sporto veiklą, pastangas tęsti lietuviškas tradicijas, išsaugoti kalbą savo vaikams ir vaikaičiams. Įspūdingi ir stendai, atskleidžiantys Kanados lietuvių veiklą, atstatant ir stiprinant Lietuvos nepriklausomybę.

Lietuvoje pirmoji Kanados lietuvių muziejaus-archyvo paroda apie bendruomenę buvo pristatyta jau 2018 metais Pasaulio lietuvių dienoje,Rotušės aikštėje. Šiuo metu anapus Atlanto – Estijoje (Taline,Tartu ir kitur), ir Niujorke keliauja Kanados muziejaus-archyvo paroda „Sharing Our Stories“, parengta su baltiečiais.   Dar viena paroda, skirta kun. P.Ažubaliui ir pirmosios lietuviškos parapijos Toronte sukakčiai, „Niekada nenuleisk sparnų“ šią vasarą pristatyta Biržuose ir Punske,Lenkijoje. Šiuo metu paroda rodoma  Maironio literatūros muziejuje Kaune.  

Kanados lietuvių muziejaus paroda „Bendruomenė ir paveldas“ Vilniuje, valstybinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Tai puikus  lietuviško paveldo išeivijoje saugotojo Kanados lietuvių muziejaus –archyvo pristatymas pasauliui, minint savo veiklos 30-metį.  Lygiai prieš 30 metų -1989 rugsėjo 24 d. – muziejus-archyvas surengė pirmąją kuklią parodėlę. Muziejaus steigėjai -Kanados lietuvių bendruomenė ir jos kultūros komisija – tiksliai apibrėžė  šios įstaigos veiklos tikslą: kaupti visos Kanados lietuvių išeivijos lituanistinės kūrybos  paveldą ir lietuvių išeivijos  gyvenimo istoriją. Muziejus-archyvas yra  ne tik Toronto, bet visos Kanados lietuvių kūrinys. Anapilio sodyboje, Mississaugoje (2185 Stavebank Rd.), jam buvo pastatytos ir įrengtos patalpos. Dabar jose svarbių išeivijos veikėjų, kūrėjų vardiniai fondai ir rinkiniai, laukiantys tyrinėtojų. Muziejaus-archyvo bibliotekoje daugiau kaip 3 tūkst. lietuvių išeivijos autorių kūrinių, spaudos leidinių. Šalia jų ir meno paveikslai, tekstilės, tautodailės darbai , senieji buities įrankiai, renginių programos, švenčių ir koncertų  įrašai  ir daug kitų dalykų. Pastarųjų metų parodos įvairios savo tema, bet, turbūt, reikšmingiausios tos, kurios patraukliai parodė lietuviškosios išeivijos patirtį ir paliko liudijimus svarbius tiek Lietuvos, tiek daugiakultūrės Kanados istorijai. Ontario provincijos spec.fondai skyrė lėšų  įdomiam ir tęstiniam projektui – baltiečių imigrantų patirtis II pasauliniame kare. Talkininkaujant jaunimui, su latviais, estais, Baltijos vokiečiais (Baltic Imprints) buvo sukurta įspūdinga paroda“Sharing Our Stories“ apie vyresniųjų kartos imigrantų patirtį. Iš pradžių visa tai buvo pateikta tik vaizdais: užrašyti pasakojimai, prisiminimai, nuotraukos, spaudos atsiliepimai. Šiuo metu paroda papildoma ir pačių pasakotojų balso įrašu. Kai kurių parodos dalyvių jau nebėra, ir tai žinant paroda įgauna  didesnį emocinį įtaigumą. Paroda iš pradžių buvo rodoma baltiečių telkiniuose Kanadoje. Šiuo metu ji keliauja po Estiją, kur ją pamatė daugiau kaip 12,000 žmonių, vėliau bus perkelta į Latviją ir, tikėtina,pasieks Lietuvą.

Šiemet pirmą kartą Ontario parlamento rūmuose buvo surengta  nedidelė KLMA paroda „Lietuvių liaudies instrumentai“. Parodoje,žiūrėdami parodytus lietuvių liaudies muzikos instrumentus,  lankytojai su išmaniaisiai telefonais prisijungę prie siūlomos interneto programos, galėjo išgirsti gyvai skambančią jų muziką, pamatyti kaip šiais instrumentasi grojama išeivijos renginiuose Kanadoje ir Lietuvoje. Šią palyginti  mažytę parodą matė tūkstančiai kanadiečių ir svečių. Ji yra muziejaus tinklalapyje – tai puiki mokymo priemonė lituanistinėms mokykloms.

Muziejus-archyvas bendradarbiauja su Ontario provincijos „Archives of Ontario  Association“, Lietuvos centriniu archyvu, lietuvių  Balzeko kultūros muziejumi ir  lituanistikos ir tyrimo institutu Čikagoje, muziejumi Putname.

Naujausia muziejaus-archyvo veiklos sritis – Lietuvių dokumentinio  kino klubas. Patys pirmieji parodyti kino filmai apie Vaižgantą, „Lituanie mano meile“ ir kiti turėjo pasisekimą.

Apie visą Kanados lietuvių muziejaus veiklą daugiau galite sužinoti, apsilankę tinklalapyje  lithuanianheritage.ca. Tinklalapyje tekstai  pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis, ten galite surasti informacijos apie daugelį muziejaus parodų, sužinoti apie geneologinę paiešką . Čia rengiamos ir nedidelės virtualios parodos svarbiomis temomis.  Muziejaus Facebook  taip pat  praneša naujienas apie veiklą ir renginius. Tinklalapį lanko 160 lankytojų per mėnesį, kurie peržiūri 900 puslapių. Daugiausia lanko svetainę žmonės iš Kanados, JAV, Lietuvos, Prancūzijos ir Vokietijos.  Labiausiai  domina puslapiai: Pradžia. Virtuali galerija. Rinkiniai. Geneologija. Renginiai.

Šiuo metu muziejaus-archyve ant stalų būsimos parodos planai ir rodiniai. Kanados lietuvių vienintelis laikraštis „Tėviškės žiburiai“ šiemet lapkričio mėnesį mini savo leidybos 70 -metį.  Tad būsimoji paroda „Atspindžiai“  pasakos apie  leidėjų – Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos „Žiburiai“ darbus , pirmųjų jo redaktorių dr. A. Šapokos, prel. P. Gaidos  asmenybes, leidybos istoriją ir šiuolaikines laikraščio permainas.

Šie trys dešimtmečiai įstaigai, išlaikomai iš visuomeninių organizacijų ir atskirų rėmėjų paramos, buvo nelengvi. Visa veikla rūpinasi vienas darbuotojas -administratorius. Šiuo metu administratore jau penkerius metus dirba Danguolė Juozapavičiūtė-Breen, antrosios kartos Kanados lietuvė, puikiai išmananti išeivijos istoriją, ji ir išradinga parodų  kuratorė, pasitelkianti bendram darbui savanorius. Tai jų nuopelnas, kad Kanados lietuvių paveldas neišsisklaido, bet tampa svarbia Lietuvos ir Kanados paveldo dalimi.

Muziejaus-archyvo administratorė Danguolė Juozapavičiūtė-Breen

Nuotraukose: Kanados lietuvių muziejaus paroda „Bendruomenė ir paveldas“ Kaune, prezidento Valdo Adamkaus muziejuje-bibliotekoje;  parodos „Sharing Our Stories“ fragmentai;  buvusių parodų reklaminiai plakatai; muziejaus administratorė Danguolė Juozapavičiūtė-Breen su Vilniaus centrinio archyvo specialistėmis muziejuje Mississaugoje, Anapilio sodyboje.