Delhi ir Londono parapijų žinios

Delhi, Ontario

Šv. Kazimiero parapijos žinios

  • Kol kas galioja sugriežtintos taisyklės ryšium su viruso pandemija ir todėl šventovėje reikia visiems dėvėti kaukes, išskyrus kunigą prie altoriaus. Visos nuorodos lietuviškai bei angliškai buvo anksčiau išsiuntinėtos elektroniniu paštu parapijiečiams, o dabar yra pakabintos šventovės prieangyje. Toliau parapijiečiams yra siutinėjamas tik parapijos žiniaraštis.
  • Delhi Šv. Kazimiero šventovėje Mišios aukojamos sekmadieniais 11 v. r.
  • Rugpjūčio 30, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už a.a. Albertą ir Eleną Augustinavičius.
  • Rugsėjo 6, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už a.a. kun. dr. Joną Gutauską

London, Ontario

Šiluvos Mergelės Marijos bendrijos žinios

 

– Naudojamoje Londono šventovėje galioja tos pačios taisyklės pandemijos metu kaip ir Delhi parapijoje.

– Lietuviškos Mišios aukojamos 3 v.p.p. kiekvieną mėnesio pirmąjį sekmadienį Mary Immaculate šventovėje  1980 Trafalgar St., London, ON.

– Rugsėjo 6, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už a.a. Praną ir Eugeniją Lesevičius.