Aušros Vartų parapijos žinios

Parapijos komiteto pasitarime buvo pasiskirstyta pareigomis, svarstyta apie remontus, finansus ir ateinančius įvykius. Komitetas nusprendė įsteigti Aušros Vartų parapijos Atnaujinimo fondą, kuriam 2020-2025 metais bus renkamos aukos. Šis vajus skirtas  dviems datoms pažymėti: sukanka  70 metų nuo pirmos Aušros Vartų misijos St. Willibrord parapijoje, Verdune, (1950 m.) ir 70 metų nuo dabartinės šventovės pastatymo ir pašventinimo (1955 m.). Visi aukotojai, kartu su kitomis aukomis mūsų parapijai gaus valdžios mokesčių  sumažinimo kvitus. Pasibaigus vajui, bus padaryta garbės lentelė su visų aukotojų vardais ir pakabinta mūsų bažnyčioje.

Parapijos choras turi Facebook puslapį: AUŠROS-VARTŲ CHORAS/CHOIR (1950-2020). Dėkojame Antanui Mickui, kuris tvarko šį portalą.   

Montrealio lietuvių kredito unijos “Litas” valdyba praneša, kad lapkričio 5, ketvirtadienį, 7 v. v., rengiamas neeilinis narių susirinkimas internete šiuo adresu: desjardins.com/caisse-litas. Joana Adamonytė valdybos vardu mums rašo: “Per paskutinius 65 metus “Litas” tarnavo Montrealio lietuviams, bet dabar lietuvių narių skaičius “Lite” yra labai sumažėjęs. Visomis įdėtomis valdybos ir tarnautojų pastangomis “Litas” nepasiekia Desjardins nustatytų tikslų. Bendradarbiaujant su Desjardins federacija, buvo ieškoma išeities, kad nariai galėtų naudotis visomis Desjardins paslaugomis. Šiuo metu yra paruošta sutartis sujungti  „Litą“ prie Caisse Desjardins de l’Ile des Sœurs – Verdun.  

„Lito’’ valdyba pritaria šiai sutarčiai ir skatina narius balsuoti “Taip” per rinkimus, kurie vyks praėjus savaitei po susirinkimo. Valdyba primena, kad santaupos ir investavimai Desjardins banke bus saugiai išlaikyti, kaip ir buvo “Lite”. Dalyvauti rinkimuose yra reikalinga AccesD kortelė. Jeigu dar neturite kortelės, kviečiame susisiekti su “Litu”. Išsamesnė  informacija bus pasiųsta “Lito” nariams.”