Atsisveikinome su tautiečiu

ADVERTISEMENT

A.a. Edmundas Petrauskas mirė birželio 16 d., sulaukęs 91 m. amžiaus.

Atsisveikinimas prie velionio urnos vyko birželio 22 d. James A. Haris laidotuvių namuose, Londone, ON.

Velionio palydėti  susirinko gausus būrys šeimos narių, Londono lietuvių ir draugų. Dukrų Kristinos ir Evelinos šeimoms buvo pareikšta nuoširdi užuojauta nuo KLB Londono lietuvių bendruomenės ir Šiluvos M. Marijos Londono katalikų bendrijos.

Edmundas Petrauskas gimė Raseiniuose, Lietuvoje, o Kanados Londone pragyveno ilgus 74 metus. Atvyko čia su tėvais per Vokietijos  pabėgėlių stovyklas, traukdamiesi nuo Antrojo pasaulinio karo baisumų. Sėkmingai baigęs studijas UWO iki pensijos dirbo London Life Ins. Co. Greit įsijungė į lietuvišką veiklą ir joje paliko gilų pėdsaką. Velionį Edmundą prisimename, kaip pareigingą bendruomenės narį ir tikrą Lietuvos patriotą. Jo pastangų dėka Londono lietuvių choras “Pašvaistė“ dalyvavo ne vienoje lietuvių dainų ir šokių šventėje Kanadoje ir JAV. Velionis turėjo gražų balsą, dainavo “Pašvaistės” chore, įvykius mėgo įamžinti foto nuotraukose, buvo įdomus pašnekovas ir patarėjas. Mokėjo keletą užsienio kalbų, rašė straisnius į įvairius laikraščius, domėjosi pasaulio įvykiais.

Dėl silpnėjančios sveikatos paskutiniais metais Edmundą rečiau matydavome bendruomenės renginiuose, tačiau ryšį su lietuviais vis palaikė ir domėjosi lietuvių bendruomenės gyvenimu.   

Velionis amžino poilsio atgulė šeimos kapavietėje Londone, St. Peter kapinėse.

Atsisveikinant su velioniu ir jį palydintiems buvo skirtos gyvenimiškos mintys…

Ar jaunas tebesi, ar daug nugyvenai,

Po vieną mes visi išeisim iš čionai.

Paskui ateis kiti-ir vėl turės išeiti-

Nė vienas šioj žemėj nelieka amžinai…

Aldona V.