Atminimo žygis Toronte

Labai originaliai prie pagarbos ir atminimo bėgimo, skirto sausio 13-osios žuvusiųjų atminimui, prisijungė Toronto lietuvių bendruomenės jaunimas. Daina Šablinskas, Lina Samonis, Monika Statkus ir Skaidra Puodžiūnas, laikydamos simbolinius neužmirštuolių žiedus ir Kanados bei Lietuvos vėliavas, savo žygį atminimo ir pagarbos keliu pradėjo Lietuvių parke.

Ši nedidelė grupė nuo Roncesvalles iki Etobicoke nužygiavo 9 km, lygiai tokį patį nuotolį, koks buvo pasirinktas šiam istoriniam bėgimui. Žygiuodamos pakeliui jos aplankė visas su lietuviška veikla ir gyvenimu susijusias vietas: sustojo ties Lietuvių Namais, kurie netrukus minės savo įsteigimo 70 metį, ir kur lemtingais 1991-aisiais veikė Kanados lietuvių bendruomenės krizės ir pagalbos Lietuvai centras.

Netoli kitas sustojimas – lietuvių pensininkų namai “Vilniaus rūmai”, kurių gyventojai – aktyvūs Lietuvos nepriklausomybės kovų rėmėjai. Dar vienas stabtelėjimas ties “Paramos” kredito kooperatyvo pastatu Bloor /Royal York gatvėje. Ir pagaliau kelionė baigėsi Prisikėlimo parapijos sodyboje, kurioje įsikūrusios ir kitos lietuviškos įstaigos – Prisikėlimo kredito kooperatyvas ir lietuvių slaugos namai “Labdara”. Šios grupės kelionė, aplankant su lietuvių gyvenimu Toronte susijusias vietas, yra prasmingas priminimas, kokie vieningi buvome tais metais ir kiek esame prisidėję, kad šiandien nepriklausoma Lietuvos valstybė klestėtų. Tai geriausias atminimo paminklas žuvusiems 1991 m.sausio 13-ąją.

Atminimo ir pagarbos žygio Toronte dalyvių ntrs.: