Vidurvasarį visus kviečiame į Otavą, į Kanados Lietuvių dienas!

Atvažiuokit į svečius! – tokiu sveikinimu – kvietimu atidaryta Kanados Lietuvių dienų internetinė svetainė, sukurta ir tvarkoma šios šventės pirmininkų Kristinos Kliorytės ir Aleksandro Stankevičiaus. 

Meniškai paruošta ir labai lengvai naršoma svetainė suskirstyta į 7 pagrindines dalis: pradžia, renginiai, nakvynės, noriu prisidėti, mūsų komanda, spaudoje ir žemėlapis. Kiekvieną būtinai kviečiu joje apsilankyti ir, jeigu dar abejojate, ar vykti į svečius pas lietuvius į Otavą šią vasarą, panaršiusių svetainę, užtikrinu – atsakymas bus teigiamas. 

Kanados Lietuvių dienose bus prisimenamos mūsų tautos tradicijos, lietuvių liaudies harmonizuotos ir originalios chorinės dainos, tautiniai šokiai, lietuviška virtuvė, meno dirbiniai, sportas, žaidimai ir dar daug įvairių linksmybių, kurių netrūko mūsų protėviams ir, kaip organizatoriai pranašauja, tikrai bus gausu ir šioje šventėje.

Liepos 28, penktadienį, 7 val. vakare susipažinimo vakaras gražioje upės Rideau pakrantėje, nuostabiame Carleton universiteto naujausiame ir gražiausiame pastate. Pasirinkimai net keli: šnekučiuotis su senais draugais prie baro ar pritemdytomis šviesomis restorane gurkšnoti šampaną, ar terasoje prie ramiai tekančios Rideau upės kranto apmąstyti greitai bėgantį laiką, gerus draugus ir tokius puikius renginius, sukviečiančius mus visus pasidžiaugti, kas mes esame. Romantiška, šventiška ir tikrai ilgam atmintina, nes tokių lietuviškų susibūrimų teturime labai nedaug. 

Liepos 29-tą, šeštadienį, renginiai vyks nuo 10 val. ryto iki 11 val. vakaro. Meninė programa keisis kas pusvalandį, o mugė, rankdarbiai, užsiėmimų stotelė, dailės paroda, baras, lietuviško maisto virtuvė kvies lankytojus iki 6 val. vakaro. Meninę programą atliks tautinių šokių grupės, jungtinis suaugusių choras, jungtinis vaikų choras, moterų kamerinė grupė, vaikų choras ir pop grupė, ir taip kas 30 minučių programa keisis, o žiūrovai ir klausytojai, papildę alaus bokalus, klausysis ir labai smarkiai plos visiems suvažiavusiems į šį neeilinį Kanados 150-tą gimtadienį ir ilgai lauktas Kanados Lietuvių dienas. 

Šventėje dalyvaus šokių grupė “Gintaras” iš Montrealio (vadovai Daiva Jaugelytė-Zatkovic, Dan Zatkovic ir Andrėja Celtorius); šokių ansamblis “Gintaras” iš Toronto (vadovas Romas Jonušonis), šokių grupė “Klevelis” iš Kalgario (vadovė Rasa Rimavičienė) ir šokių grupė iš Klyvlando “Švyturys” (vadovė Aušrinė Širvinskienė). Iš viso šokių ratuose suksis daugiau kaip 100 šokėjų, o juos visus rikiuos šventės vyriausias tautinių šokių meno vadovas – Romas Jonušonis (Torontas).

Net virš 200 dainininkų savo balsus derins ir dainas atliks kaip mini dainų šventėje. Choras “Arija” iš Otavos (vadovė Adrija McVicar), mišrus choras “Balsas” iš Montrealio (vadovai Kristina Kliorytė ir Aleksandras Stankevičius), choras “Exultate” iš Klyvlando (vadovė Rita Kliorienė), vaikų choras “Gintarėliai” iš Toronto (vad. Deimantė Grigutienė), Edmundo Petrausko vadovaujamas choras “Pašvaistė” iš Londono (ON), Prisikėlimo parapijos vaikų choras iš Toronto, vadovaujamas Danutės Pargauskaitės-Biskienės, “Volungės” moterų kamerinis ansamblis ir mišrus choras “Volungė” iš Toronto, vadovaujamas Dalios Viskontienės, choras “Žemyna” iš Edmontono, vadovaujamas Adrijanos Podberskienės, ir pop grupė “Kristina ir Penketukas” iš Montrealio, vadovaujamas K.Kliorytės ir A.Stankevičiaus. Toks gausus, gražiai derinčių balsų jungtinis choras visiems dalyvaujantiems primins, kad ir lietuviai į daugiakultūrinę Kanados juostą įaudė ir savo tautos spalvas, raštus, dainų melodijas, papročius ir tradicijas. Turėjome ir turime visas sąlygas išlaikyti savo tautiškumą, savo kalbą, savas tradicijas, o šiuo metu dar ir švęsti kartu su visos Kanados žmonėmis ir savo, ir mus priėmusios šalies šventę. 

Diena baigsis šventiniu pokyliu, į kurį šventės rengėjai, nutiesę raudoną kilimą, kiekvieną pasitiks kokteiliu rankose, pavaišins skania vakariene, po kurios žada smagius šokius, grojant prityrusiems “Pegasus” (dabar pasivadinusiems “Jr TC Blues Machine”) muzikantams.  Kopirmininkė Kristina Kliorytė jau dabar ragina visas merginas ir moteris nesirūpinti naujos suknelės paieškomis ir pirkimu, o tik gerai pasižiūrėjus į spintą, išsitraukti pačią patogiausią, kad skanią vakarienę suvalgius ir vėliau energingai šokant suknelė neveržtų šonų, o bateliai – kojų. Neatsilieka ir kitas kopirmininkas, Aleksandras, primindamas vyrams, kad dulkes nuo kostiumų nukratę, turės šokdinti visas ponias ir paneles. Oi, bus smagu ir linksma Otavoje, kai suvažiuos tiek daug lietuvaičių iš visos plačios Kanados. 

Sekmadienį, liepos 30, 10.30 val. ryte, universiteto patalpose prelatas Edmundas Putrimas aukos šventas Mišias, kuriose giedos jungtinis vaikų choras. Mišių giesmes ruošia Dalia Viskontienė. 

Prieš atsisveikinant ir besiruošiant į kelionę namo, būtinai reikia pasistiprinti. Rengėjai, kaip ir pridera geriems Lietuvos gaspadoriams, pasirūpino, kad nė vienas tuščiu pilvu nepaliktų šios Kanados Lietuvių dienų šventės. Carleton universiteto kiemelyje, ant Rideau upės kranto kūrensis mėsai kepti krosnelės, ant karštų grotelių čirškės gurmaniški mėsainiai, nosį kutenantys kepamos dešros kvapai ir gaivinantis alutis neleis nė vienam taip greit palikti šio tris dienas maža Lietuvėle tapusio Otavos miesto. 

Atvažiuokit į svečius! Padovanokite save vieni kitiems, pasidalinkite savo talentais, savo kūryba dalyvaudami įvairiuose renginiuose, mugėje, parodoje, sporte ir kt. Aplankykite Kanados Lietuvių dienų internetinę svetainę www.kld2017.ca ir plačiau susipažinkite su būsima nuostabia lietuvių švente.

Atvažiuokit į svečius!

Nijolė Benotienė