Toronto jaunimo choras ruošiasi dainuoti X Dainų šventei Čikagoje

ADVERTISEMENT

Toronto jaunimo choras veikia labai įdomiai – kai yra progų padainuoti, tada jaunimas randa laiko repetuoti.  Choras buvo įkurtas 2003 metais Pasaulio lietuvių dainų šventei „Mes“.  Vieni važiavo šokti, o mes dainuoti. Nuo to laiko, mūsų veikla “atgimsta” prieš kiekvieną įšeivijos dainų šventę – 2006 metais Čikagoje; 2010 metais Toronte, ir dabar 2015 metais liepos mėnesį ruošiamės dalyvauti X dainų šventėje –  Čikagoje.  Taip atrodo, jeigu daugiau švenčių bus organizuojama,  daugiau ir Toronto jaunimas dainuos.

Chore dalyvauja 31 choristas vadovaujamas Nijolės Benotienės ir Dalios Viskontienės.  Dauguma choristų studijuoja Toronte, o visi kiti, kurie randasi kituose miestose, šventės repertuarą mokinasi patys.  Dainų įrašai internetinėje svetainėje mums labai padeda išmokti repertuarą. „Volungės” Dainų šventės choro repeticijos vyksta penktadieniais, o jaunimo choro repeticijos – sekmadieniais, bet mus kviečia ir mielai priima į repeticijas „Volungės” dainininkai ir penktadienio vakarais. Esam labai dėkingi, kad ne tik „Volungė”, bet po savo stogu mus priima ir  Prisikėlimo Parapijos klebonas.

Tikriausiai esame labai gudrūs ir talentingi, (o gal tik mus visi giria) nes spėjame išmokti ne tik jaunimo ir suaugusių Dainų šventės repertuarą, bet taip pat randam laiko dalyvauti kituose Prisikėlimo parapijos renginiuose.  Šiais metais Toronto Jaunimo Choras dalyvavo Prisikėlimo Parapijos metinėje šventėje, „Volungės” kalėdiniame koncerte, dabar ruošiamės a.a. J.Govėdo 10-oms mirties metinėms paminėti.

X Dainų šventės “Padainuosim mes dainelę” repertuaro dainos yra įdomios ir smagios.  Ypatingai svarbi ir jausminga yra Kestučio Daugirdo sukurta penkių dalių daina Dainuojanti Revoliucija. Nors daugelis choro jaunimo gimė ir augo Toronte, mes save laikome lietuviais ir įsijaučiam į šią dainą labai giliai.  Taip pat visiems labai arti širdies ir daina Tėvyne Dainų ir artojų“, Justino Marcinkevičiaus žodžiai aiškiai apibudina Lietuvos buvusią politinę padėtį.  Nu o jeigu kartais turim sunkumų dėl tarimo ar nesupratama žodžių prasmė, p. Nijolė visada labai įdomiai mums paaiškina arba net pavaidina.

Balandžio mėnesį labai laukiame atvažiuojant Dariaus Polikaičio, X Dainų šventės meno vadovo, kad galėtumem nustebint ji savo jaunatviškais ir skambiais balsais.

Viktorija Benotaitė
Toronto jaunimo choro administratorė

Invalid Displayed Gallery