ŠALFASS kasmetiniame suvažiavime Garbės nariu išrinktas Mindaugas Leknickas

Pirmą sykį Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos bei JAV Lietuvių bendruomenės istorijoje šių dviejų organizacijų svarbiausi kasmetiniai renginiai vyko vieno ir to paties savaitgalio metu viename mieste Klyvlande rugsėjo 25-27 d.d. Stambiausios išeivijos sporto mėgėjų draugijos delegatus pasveikinti atvykusi Amerikos LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen prisiminė su ŠALFASS dabartiniu pirmininku Laurynu 2002 m. atkurtą Connecticut Lietuvių sporto klubą, pristatė antrajai kadencijai perrinktą KV vicepirmininką sporto reikalams Tomą Mitrulevičių iš Niujorko. Po pietų Klyvlando lietuvių klube ŠALFASS suvažiavimo dalyvius pasveikino Lietuvos respublikos užsienio reikalų ministeris Linas A. Linkevičius. Sveikinimo žodžius taip pat tarė LR garbės konsulė JAV Ohio, Indianos ir Kentucky valstijose Ingrida G. Bublys bei LR ambasadorius JAV ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas. Video sveikinimą iš Vilniaus atsiuntė Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR vyriausybės gen. direktorius Edis Urbanavičius. Garbės svečius priėmė ŠALFASS Centro valdybos pirmininkas Laurynas R. Misevičius, Klyvlando Lietuvių klubo vedėja Rūta Degutienė, įvairių JAV ir Kanados lietuvių sporto klubų vadovybė.

Invalid Displayed Gallery

Ministeris domėjosi Šiaurės Amerikos lietuvių sportiniu judėjimu, susipažino su Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Čikagoje vicepirmininkės Loretos Timukienės paruoštais parodos “Sportas JAV lietuvių gyvenime” rodiniais. URM vadovas ŠALFASS įteikė Lietuvos valstybės istorinę vėliavą su Vyčiu, o sporto sąjungos pirmininkas Linui Linkevičiui padovanojo Sigito Krašausko 2001 m. paruoštą knygą 50 sportinės veiklos metų išeivijoje, tuo tarpu LR ambasadoriui R. Krikščiūnui atiteko Šiaurės Amerikos lietuvių vyrų “A” krepšinio varžybų nugalėtojams skirtas medalis. Suvažiavimo metu ŠALFASS delegatai aptarė 2015 m. sporto renginius, suplanavo ateinančių metų varžybų kalendorių bei patvirtino kandidatų į šios organizacijos Šlovės areną sąrašą. Iš 10 pasiūlytų narių (po 5 iš JAV – prez. Valdas Adamkus, Rimantas Dirvonis, Vytautas Grybauskas, Pranas Gvildys, Edvardas Šulaitis ir Kanados – vysk. Paulius Baltakis, Pranas Berneckas, Sigitas Krašauskas, Kazimieras Sapočkinas, Antanas Supronas) kitąmet bus patvirtinti tie, kurie surinks ne mažiau 75% (¾) oficialiai akredituotų ŠALFASS delegatų balsų. Naujuoju organizacijos Garbės nariu išrinktas Mississauga “Anapilio” klubo narys Mindaugas Leknickas, o 2016 m. tradicinė Sporto šventė planuojama rengti kasmetinių Los Angeles Lietuvių dienų metu spalio 1-2 d.d. ŠALFASS suvažiavimo proga sekmadienį Lietuvių klube įvyko ir organizacijos šachmatų sekcijos vadovo Visvydo Matulio suorganizuotos šios sporto šakos varžybos, kuriose dalyvavo vietinių apylinkių lietuviai.

Inf.