Montrealio lietuvių kredito unijos „LITAS“ metinio susirinkimo apžvalga

Š.m. balandžio 24, sekmadienį, Šv. Kazimiero parapijos salėje įvyko Montrealio lietuvių kredito unijos LITAS 61-asis metinis-visuotinis susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo 74 nariai ir 15 svečių. Rimas Piečaitis, LITO valdybos pirmininkas, pradėjo susirinkimą, nariams pasiūlius jis ir buvo susirinkimo pirmininku, Arūnas Staškevičius – sekretoriumi. Pirmininkas pristatė susirinkime dalyvavusius valdybos narius: Andrių Gaputį, vicepirmininką, Arūną Staškevičių, sekretorių, Dainą Vasiliauskienę, narę, Paulių Gedriką, narį; revizijos komisiją: Alfredą Pališaitį, pirmininką, Haroldą Celtorių, sekretorių, Daniel Zatkovic, narį; LITO vedėją Teresę Keršytę ir tarnautojus Gytį Niedvarą, buhalterį, Ingą JutusGedrikienę, administratorę, ir Nijolę Matulevičiūtę-Šukienę, kasininkę.

Valdybos pirmininkas R. Piečaitis savo pranešime pasakė, kad 2015 metais LITAS sėkmingai aptarnavo Montrealio lietuvius. LITAS veikia po Desjardins finansiniu skėčiu. Desjardins finansinė grupė 2014 metais buvo įvertinta kaip pati geriausia Šiaurės Amerikoje finansinė institucija ir antroji tarp pasaulio bankų. LITO misija yra palaikyti Montrealio lietuvių bendruomenę bei jos organizacijas. Jau 61 metus tą misiją išrinkti valdybos nariai puikiai atlieka, kiekvienais metais gaudami tvirtą finansinį pelną. Pirmininkas padėkojo darbuotojams, vedėjai Teresei Keršytei, valdybos nariams, Šv. Kazimiero parapijai, parapijos komitetui, ypač Alice Skrupskytei, ir ypatingai LITO nariams už jų ilgalaikį pasitikėjimą bei globą.

Invalid Displayed Gallery

LITO vedėja Teresė Keršytė pranešė, kad 2015 metais LITAS sėkmingai tęsė savo veiklą, tenkinant visų narių finansinius poreikius, kartu įnešdamas savo indėlį į mūsų bendruomenės ekonominį bei socialinį gerbūvį. Finansinė LITO apyskaita: bendra aktyvų suma sudaro $58,410,554, tai 1.15% daugiau nei praeitais metais. 2015 metų gruodžio mėn. 31 d. kooperatyvo einamosios, taupomosios sąskaitos ir terminuoti indėliai sudarė $49,435,506, 1% daugiau nei praėjusiais metais. Skolos Federacijoje sumažėjo 36% ir sudarė $854,798. Iš viso 2015 metais kapitalas pasiekė $7,450,842, tai 6.5% daugiau kaip praeitais metais. Nepaskirstytas pelnas – $174,319, investicijų vertės pasikeitimai – $130,661 ir atsargos fondo suma – $7,139,407.

Praėjusių metų finansiniai rezultatai skatina LITO valdybą padaryti išmintingus sprendimus, gerinant finansinį unijos pastovumą pagal Federacijos nurodymus bei kartu stiprinant mūsų kooperatyvą. Priešingu atveju, LITAS nebepajėgs išmokėti dividendų. Kaip ir visa Desjardins finansinė grupė, mūsų unija privalo išlaikyti stiprią kapitalizaciją. Tik išlaikant teisingą lygsvarą tarp finansinės rinkos taisyklių bei reguliacijų ir tarp mūsų narių finansinių poreikių, LITAS galės užtikrinti nuolatinį augimą. Vedėja taip pat sakė, kad unijos stiprybę palaiko darbo kolektyvas, kuriame yra 4 darbuotojai. Jie ir toliau stengsis užtikrinti, kad mūsų finansinė įstaiga teiktų visas paslaugas, kurios būtų naudingos mūsų nariams ir visada atitiktų jų reikalavimams.

Valdybos pirmininkas R. Piečaitis minėjo, kad pelnas, skiriamas lietuvių bendruomenei bei jos organizacijoms, 2016 metais bus didesnis, nes nebus išmokėti dividentai. Organizacijos paragintos kreiptis su prašymais.

2016 metais 2 valdybos nariai Andrius Gaputis ir Daina Vasiliauskienė ir revizijos komisijos sekretorius Haroldas Celtorius užbaigė savo darbo terminus. Visi 3 sutiko pasilikti. Neatsiradus kitų kandidatų, jie ir buvo patvirtinti aklamacijos keliu.

Jau trylikti metai LITAS skiria studentams stipendijas. Šiemet kolegijos studentų $500 stipendija paskirta Collège Jean-de-Brébeuf studentui Christian Pavilaniui. Universiteto $2,000 stipendija paskirta Concordia universiteto John Molson verslo mokyklos studentei Viktorijai Lukoshius. Stipendijų komisijai priklauso Joana Adamonytė, Andrea Celtoriūtė ir Vida Lietuvninkaitė.

Pirmininkas R. Piečaitis baigė susirinkimą šiais žodžiais: „LITAS ir toliau yra vienas iš pirmųjų Desjardins paskelbtoje klientų aptarnavimo srityje. Mes dėkojame jums už mūsų palaikymą ir pasitikėjimą, jog ateityje mes pagerinsime jūsų aptarnavimą.“

Susirinkimo fotografai buvo Inga Jutus-Gedrikienė ir Paulius Gedrikas. Šiltus pietus paruošė Petras Paulauskas, jo pagalbininkai – Rasa Paulauskienė ir Aušra Geralavičiūtė. Klebonas Paulius Mališka palaimino LITO valdybą, tarnautojus, narius ir valgį.

Vida Lietuvninkaitė