Mirties pranešimas – a.a. Česlovas Senkevičius

Ilgametis Tėviškės žiburių redaktorius, rašytojas, skautų veikėjas Česlovas Senkevičius, mirė Labdaros slaugos namuose ketvirtadienį, spalio 12.

Lankymas ir maldos prie karsto vyks Turner & Porter Peel koplyčioje (2180 Hurontario St., Mississauga) pirmadienį, spalio 16, nuo 6 v.v. iki 8 v.v. Gedulinės Mišios bus aukojamos Lietuvos kankinių šventovėje antradienį, spalio 17, 11 v.r.

a.a. Česlovas Senkevičius

Česlovas Senkevičius, author, former editor of Tėviškes žiburiai – Lights of Homeland Weekly, passed away on Thursday, October 12, at Labdara Lithuanian Nursing Home. Visitation will be at the Turner & Porter Peel Chapel (2180 Hurontario St., Mississauga) on Monday, October 16, from 6 pm to 8 pm. The funeral Mass will be at Lithuanian Martyrs’ Church in Mississauga, (Anapilis) at 11 am on Tuesday, October 17.