Kviečiame į Vašingtoną i Baziliką, kurioje skambės giesmės Šiluvos Marijai

ADVERTISEMENT

Paskaita apie Šiluvos koplyčią

Šeštadienį, spalio 8-tąją, prieš Padėkos Mišias, minint Šiluvos koplyčios valstybinėje Nekalto Prasidėjimo bazilikoje Vašingtone įsteigimo penkiasdešimtmetį, jubiliejaus organizacinis komitetas kviečia į paskaitą Pasikalbėjimas apie Šiluvos koplyčios istoriją ir meną.

Paskaitą skaitys ir į klausimus atsakys jubiliejaus komiteto narė dr. Jūratė Maciūnas Landwehr. Paskaita prasidės 2-tą val. p.p. Amerikos katalikų universiteto McGivney Hall auditorijoje, kuri yra netoli nuo bazilikos ir joje esančios Šiluvos koplyčios. Paskaita atvira visiems. Už įėjimą mokėti nereikės, tačiau dalyviams bus proga palikti laisvą auką jubiliejaus renginiams padengti.

Padėkos Mišios

Vyks spalio 9 d., sekmadienį. Jas aukos apaštalinis nuncijus JAV, arkivyskupas Christophe Pierre. Apaštalinis nuncijus yra popiežiaus vy-riausias diplomatas JAV. Arkivyskupas Ch. Pierre pradėjo tas pareigas eiti š.m. birželio mėnesį. 2007- 2016 jis tarnavo kaip apaštalinis nuncijus Meksikoje. Pagrindinis Mišių aukotojas ir pamokslininkas bus arkivyskupas Joseph Kurtz, JAV katalikų vyskupų konferencijos prezidentas. Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ, ir Vašingtono arkidiecezijos vyskupas Barry Knestout taip pat dalyvaus Mišiose.

Priėmimas po Jubiliejinių Mišių

Kviečiame įsigyti bilietus į priėmimą, kuris įvyks tuoj pat po Jubiliejinių Mišių. Spalio 9-tąją dieną 2 v.p.p. valstybinėje Nekalto Prasidėjimo bazilikoje bus aukojamos Padėkos Mišios. Po Mišių apie 3.30 v.p.p. Amerikos katalikų universiteto Edward J. Pryzbyla Universiteto centre vyks priėmimas. Universitetas yra šalia Bazilikos. Į Mišias ir priėmimą kviečiami visi. Dalyvavimas Mišiose nemokamas ir be bilietų. Priėmimui bilietai – $25 asmeniui (vaikams 14-os ir jaunesniems įėjimas nemokamas). Priėmimo vaišės – užkandžiai ir gėrimai. Raginame įsigyti bilietus internetu. Bilietus pirkite paspausdami www.Siluva50usa.org.

Dėkojame mūsų rėmėjams

Šiluvos koplyčios Vašingtone 50 metų jubiliejaus organizacinis komitetas dėkoja už finansinę paramą, kurią gavo iš šių organizacijų: Lietuvių Fondo, Lietuvių katalikų misijos Vašingtone, Lietuvių katalikų religinės šalpos, Lietuvos ambasados JAV ir Plėtros fondo. Taip pat esame nuoširdžiai dėkingi įvairiems pavieniams aukotojams. Tik jūsų dosnumas suteikia galimybę organizuoti jubiliejaus progai skirtus renginius: parodą Šiluvos koplyčia po 50-ties metų, paskaitą apie koplyčios istoriją ir meną spalio 8-tąją dieną, Padėkos Mišias spalio 9-tąją ir priėmimą po Mišių. Be jūsų pagalbos vargu ar būtų įmanoma visa tai įgyvendinti. Dėkojame visiems už nenutrūkstamą paramą. Jeigu dar nebuvo galimybės paaukoti tam, kad padėtumėt sumokėti už renginių išlaidas, tuomet kviečiame tapti rėmėjais. Norintys prisidėti neapmokestinama auka kviečiami čekį rašyti “Lithuanian Catholic Religious Aid” vardu ir siųsti į tos organizacijos būstinę: 64-25 Perry Avenue, Maspeth, NY 11378-2441. Ant čekio pažymėti “Siluva Chapel Jubilee.”

Šiluvos koplyčios Vašingtone 50 metų jubiliejaus org. komiteto inf