Kanados baltiečių šventės ir minėjimai

ADVERTISEMENT

Vankuveris. Spalio 20 d. Br.Kolumbijos lietuvių bendruomenė kartu su  estais ir latviais susirinko švęsti Derliaus šventę Vankuveryje.

 

Susirinkusius pasveikino šventės iniciatorė ir pagrindinė organizatorė Birutė Macijauskas bei Vankuverio latvių (R. Blosmanis) bei estų (M. Kaul-Rahiman) bendruomenių atstovai.

Pasivaišinę tautinių  patiekalų suneštinėse vaišėse, estų ir lietuvių bendruomenių nariai surengė trumpą liaudies dainų koncertą, sulaukusį šiltų ir dosnių svečių plojimų.

Turbūt, pirmą kartą visų trijų Baltijos tautų atstovų kartu sudainuota lietuviška sutartinė „Saulala motula” skambėjo labai gražiai, mums visiems primindama dainos svarbą mūsų trijų šalių tautų kultūroje bei mūsų šalių vienybę.

Šventės metu mažieji jos dalyviai kūrybingai triūsė prie derliaus stalo, gamindami darbelius iš vaisių ir daržovių. Norintieji turėjo galimybę pasipuošti veidus spalvingais piešiniais.

                                                                                                                                             RV-T

  

Montrealis. Spalio 13, šeštadienį, Concordia universitete (Loyola Campus)  įvyko  Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybės paskelbimo šimtmečio bendras minėjimas. Serbijos  garbės konsulė  Marina Gavansi- Zissis, Kvebeko ukrainiečių- kanadiečių prezidentė emeritė Helen Holowka, Mongolijos garbės konsulas Paul Lemay, Olandijos  garbės konsulas  Michael Polak ir Vengrijos  garbės konsulas  Gyula Szentmihaly.

 Meninėje dalyje koncertavo latvių muzikos ansamblis „Tervetes Trubadūri, estų pianistas Armas Maiste. Montrealio lietuvių bendruomenei atstovavo „Balso“ choras ir „Gintaro“ tautinių šokių grupė.

Dainiaus Juro nuotraukose – minėjimo ir koncerto akimirkos

 

Winnipeg, MA. On a cold snowy Saturday morning, on October 13th 2018, twenty-two people representing the Baltic nations gathered at Winnipeg Manitoba Canada’s Assiniboine Park, a National Historic Site. They were here  to celebrate a sacred place that was established by members of the local Baltic Federation over 50 years ago, namely the Baltic Circle.

On May 23rd 1967 a 20-meter circle of trees was established with five silver spruce and five birch trees. In the centre of the circle they planted a birch tree from Lithuania and a pine grown from seed from Latvia.  The planting was to permanently recognize their gratitude for Canada accepting Baltic displaced people and to honour the forced deportation of their fellow brothers and sisters who were forced to settle in remote camps in Siberia.  Over the following years the location of the Circle was forgotten. 

A member of the Lithuanian community, Evaristas Federavicius, left behind a note in his papers that recalled the event. It took a year for the site to be rediscovered and for the Lithuanian community to get permission to publically identify it.

So in 2017, fifty years after the plantings, the Lithuanian community had the site celebrated with a park bench and plaque, funded by a generous donor on the anniversary on Canada’s 150th birthday.

This year, the Assiniboine Park Conservancy, at the request of the Lithuanian community to mark the centennial of the Restoration of the independent states of of Lithuania, Latvia and Estonia, has planted a tree in the Circle, thus ensuring the preservation of this special place for future generations.

Following a brief appreciation at the site, we all went indoors to share our common roots with a fine table of foods including herring, beet salad, a pressed cheese, cucumber salad and a ham  and desserts. 

The event can be summed up by the following comments   “loved talking with everyone, sharing stories and experiences of our parents and family. “, another said “  DIdn’t realize how much the gathering meant to my own identity until I saw the trees and bench and later shared the meal with all of you. “           
                                                                                                                                                                 GEB

Egidijus Bugailiskis with Sue Leona Bugailiski at the Baltic Circle

 

Torontas. Rugsėjo 23-iosios popietę Toronto savivaldybės Nathan Phillips aikštėje vėl suplevėsavo trijų Baltijos valstybių Estijos, Latvijos ir Lietuvos vėliavos, čia rinkosi savo tautiniais drabužiais pasipuošę latviai, estai. Trispalvės vėliavėlės žymėjo į šventę atėjusias lietuvių šeimas ar būrelius.

Nuskambėjus Kanados, Estijos, Latvijos, Lietuvos himnams, su trijų valstybių nepriklausomybės atstatymo ar valstybės gimimo šimtmečiu visus pasveikino Andris Kesteris, Kanados Baltiečių federacijos ir Kanados latvių federacijos pirmininkas, estų ,latvių ir lietuvių bendruomenių atstovai. Minėjime dalyvavo ir kalbėjo Kanados federacinio ir Ontario provincijos parlamentų nariai P.Kent, J.Mckay, A.Virani ir R.Olifant, Estijos, Latvijos ir Lietuvos diplomatai. Federacinio parlamento atstovai  perskaitė Kanados ministerio pirmininko J.Trudeau ir opozicijos vadovo, konservatorių partijos pirmininko Andrew Scheer  sveikinimus, garbingos trijų Baltijos valstybių nepriklausomybės šimtmečio sukakties proga. Spalvingą šventinę meninę programą parengė latvių ir estų bendruomenės. Keičiantis dirigentams, dainavo jungtinis estų choras, su senovinėmis darbo ir apeiginėmis dainomis supažindino estų moterų ansamblis. Latvijos šokėjai visus žavėjo žaismingais tautiniais ir vaidybiniais šokiais. Programoje dalyvavo ir keletą šokių šoko Toronto jaunimo tautinių šokių ansamblio “Gintaras” studentų grupė.

Baltiečių Laisves šventės Toronte akimirkos. Iš Estų tinklalapio. Nuotraukos Peeter Poldre

 

Otava. Rugsėjo 5 dieną Otavoje, Kanados parlamento centriniuose rūmuose, The Reading Room salėje, parlamento nario Chandra Arya kvietimu vyko Juodojo kaspino dienos minėjimas. Minėjimą surengė Kanados albanų, gudų, čekų, estų, vengrų, latvių, lietuvių, lenkų, slovakų, ukrainiečių bendruomenės Otavoje ir Centrinės bei Rytų Europos taryba (CEEC). Iškilmės pradžioje atminimo maldomis ir išmintimi pasidalijo rabinas Reuven P.Bulka, kitų konfesijų dvasininkai Ihor Oukhrimtchouk, Ireney Pelykh. Renginyje kalbėjo  Chandra Arya, federacinio parlamento narys, apie  savo gyvenimo patirtį kalbėjo Otavos lietuvių bendruomenės atstovė Virginija Craig, Kanados Baltiečių federacijos sajungos pirmininkas Andris Kesteris.  VC

                                                                                                                               Juodojo kaspino dienos minėjimo Otavoje dalyviai