Kviečiame į parodą

ADVERTISEMENT

Šiais metais trys Ontario provincijos lietuvių parapijos švenčia jubiliejus: tai pirmosios Toronte lietuvių katalikų Šv. Jono Krikštytojo parapijos 90-metis/Lietuvos kankinių  40-metis, Hamiltono Aušros Vartų parapijos 70-metis ir Toronto Prisikėlimo parapijos 65-metis. Susipažinkite su mūsų bendruomenės religiniais ir kultūriniais centrais, kurie labai svarbūs Kanados lietuvių gyvenime.

Kviečiame aplankyti parodą Kanados lietuvių muziejuje-archyve (2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON  L5C 1T3).

Paroda veikia lapkričio 4 – 30 d.d.,

Sekmadieniais 11.30 v.r. – 4 p.p. ir antr., treč., ketvir., 10 v.r. – 4 p.p.

Info: [email protected]   arba   lithuanianheritage.ca

AN INVITATION from the Lithuanian Museum-Archives of Canada

This is a special year for Canadian Lithuanians. Three parishes are celebrating anniversaries:  the first Lithuanian Roman Catholic parish in Toronto, St. John the Baptist‘s 90th/Lithuanian Martyrs‘ 40th, Hamilton parish Our Lady of Mercy‘s 70th and Toronto Resurrection parish‘s 65th. Come and learn how these three religious and cultural centres played a pivotal role in the Canadian Lithuanian community.   

November 4 – 30, 2018

Sundays 11:30 am – 4 pm and Tues., Wed., Thurs., 10 am – 4 pm

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON  L5C 1T3

Contact info: [email protected]   or  lithuanianheritage.ca

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                             KLMA inf.