Ruošiamės dainų šventei! Chorvedžių seminaras Dainavos stovykloje

ADVERTISEMENT

Nijolė Benotienė – Rugpiūčio 18, 2014

2015 metų Dainų Šventės “Padainuosim dainų dainelę” chorvedžių seminaras įvyko rugpjūčio 14 – 17 dienomis Dainavos stovykloje, Michigan valstijoje. Tai jau trečias toks choro vadovų suvažiavimas organizuojamas prieš kiekvieną dainų šventę. Seminare dalyvavo 68 chorų vadovai ir choristai iš Kanados ir Amerikos. Šio renginio tikslas – dainų šventės repertuaro pristatymas.

Būsimos dainų šventės vyriausias meno vadovas Darius Polikaitis, ką tik grįžęs iš Lietuvos, kur ne tik dirigavo šventėje, bet ir parsivežė garbingą “Aukso paukštės” apdovanojimą nestokojo energijos puikiai suruošti seminarą ir parinkta įdomia programa įkvėpti ir uždegti visus dalyvavusius.

Seminaras, prasidėjęs ketvirtadienio vakare buvo intensyvus užsiėmimais. Šiu metu dalyviai susipažino ir išdainavo visą repertuarą, kiekvieno choro vadovas turėjo progos padiriguoti jiems šventės vadovo paskirta kūrinį, vakarinės programos savo įvairumu atitiko įvairaus amžiaus ir interesų žmonių pomėgius, o pakviestas svečias iš Čikagos College of DuPage chorinės muzikos fakulteto vedėjas, profesorius Lee Kesselman, visus padrąsino ir ypač praturtino įvairiomis chorinio dainavimo, dirigavimo, kūrinių analizės ir savo asmeninės praktikos žiniomis. Jo ilgametė patirtis ir pasidalinimas buvo labai nuoširdžiai įvertinta visu dalyvių, kurie ir pertraukėlių metu toliau tęsė pokalbius, diskusijas, ar dalinosi mintimis su įžymiu žmogumi.

“Kai sėdi savo kaime tai tik savo vištas ir tematai, o štai pasieki Dainavą– džiaugiasi D.Viskontienė IX šventės meno vadovė –visas gražiausias būrys naujų ir jaunų veidų, gabių chorvedžių, pasišventusių ir entuziastingų choristų, nuostabių kompozitorių, puikių organizatorių. Tiek jėgos!”
Jos mintims beveik vienbalsiai pritaria ir VIII šventės meno vadovė Rita Kliorienė: “Noriu tikėti, kad kiekviena šventė bus vis gražesnė, geresnė, kad choristų lygis gerės, kad bus įtraukiamios vėliausios techninės priemonės bei vaizdiniai elementai. Buvo džiugu matyti, kad kiekvienas šios X-tos šventės organizatorius dirba su tokiu užsidegimu, bandydami šią šventę padaryti įdomią. Ypatingai džiugu buvo stebėti jaunimą, kuris dalyvavo seminare – auga nauja karta, kuri, dainuoja, kuria, vadovauja. Tikiuosi, greitu laiku perims šį darbą iš mūsų ir į ateitį neš dainų švenčių fakelą.”

Tikrai reikia džiaugtis naujomis jėgomis, įdomia programa ir repertuaru, kuriame bus ir nauji kūriniai parašyti R.Kliorienės, A.Stankevičiaus, K.Daugirdo ir D.Polikaičio, kurio įnašas tęsiasi ir daugelio dainų aranžuotėmis, akompanimentais ar pritaikymais išeivijos dainų šventei. Ilgesnį laiko tarpą seminaro metu D.Polikaitis skyrė Kęstučio Daugirdo naujam penkių dalių kūrinio pristatymui “Dainuojanti revoliucija”, kur dainuojant paskutinę dalį, dauguma nebelabai galėjom įžiųrėti gaidas per ašaromis pritvinkusias akis.

Dainavimo sesijų tarpuose, Vytas Čuplinskas, kūrybinio komiteto narys, atsakingas už režisūrą ir apdailą, visus informavo ir supažindino su šventės emblemos reikšme, planuojamomis vaizdinėmis priemonėmis, pasidalino savo kūrybinėmis mintimis apie koncerto programos eigą ir atydžiai išklausė visų dalyvavusių chorvedžių patarimus ar pasiūlymus.

Vakarines programas labai meniškai pristatė ir pravedė Kristina Klioryte, Aleksandras Stankevičius, Kęstutis Daugirdas ir grupė dar jaunesnio linksmo jaunimo. Skambėjo dainos, muzika, vyko trumpi vaidinimai ir visokių menų improvizacijos. Prie programos planavimo ir vykdymo įvairiais būdais prisidėjo kūrybinės grupės narys Liudas Landsbergis.

Seminaro metu pranešimą padarė spaudos atstovė Jolanta Urbietienė visus kviesdama įsijungti į žiniasklaidos apie artėjančią šventę darbą. Stovyklos administratorė Rusnė Kasputienė rūpinosi, kad visi sotūs, pagirdyti ir viskuo patenkinti būtume, o virtuvės šeimininės: Laima Jarašienė, Daiva Lukoszewicz, Alma Jankienė ir Paulius Jankus įvairiausias valgiais nukraudavo net keturis stalus.

Organizacinio komiteto pirmininkas, Kastytis Giedraitis matė viską ir ne dėl to, kad aukšto ūgio, bet kad jis visur dalyvavo, su visais kalbėjosi, prie kiekvieno priėjo, kiekvieną paskatino tvirtai ruoštis šventei ir dar turėjo laiko, uoliai su visais dalyviais visas dainas išdainuoti. D.Viskontienė juos tris: D.Polikaitį, V.Čuplinską ir K.Giedraitį pavadino – TRYS MILŽINAI – arba triumvirate! Šventė tikrai gerose rankose.

Viskas šiame seminare buvo padaryta kaip galima tobuliau. Namo išsivežėm naujų dainų melodijas, praturtinom profesines žinias, pasidžiaugėme tikromis meno akimirkomis, kai kūriniai buvo atkuriami pačių kompozitorių, prisiminėm mūsų išeivijos didijį MAESTRO Faustą Strolią, kuris šiame seminare dėl sveikatos nedalyvavo. Jam pasiuntėm savo linkėjimus kortelėje.

Prieš išvažiuojant namo, trumpai susėdome su vyriausiu šventės meno vadovu D.Polikaičiu, kuriam palinkėjau grįžus namo pailsėti ir atsigauti po įtemptos vasaros darbų, o ypač po taip puikiai pavykusio seminaro. “Nemanau kad teks atsigauti” – nusišypsojo Darius ir pradėjo vardinti visą eilę darbų ir darbelių: – peržiūrėti ir išspausdinti šventės knygas choristams, dainų įrašus patalpinti svetainėje, pradėti rūpintis registracija ir…” darbų sąrašas tęstis galėjo dar ilgai, bet, žiūrint i linksmą ir entuziastingą mūsų šventės vadą, abejonės, kad Čikagoje padainuosim pačią gražiausią dainų dainelę tikrai nebuvo.

Preparations for the 10th Song Festival Kick-Off with the Choirmaster’s Seminar at Camp Dainava

The 2015 Song Festival choirmaster’s seminar took place at camp Dainava, in Manchester, Michigan, August 14th-17th, 2014. This seminar, already the third of it’s kind, is traditionally organized a year preceding an upcoming song festival, with the goal of unveiling the Song Festivals’ repertoire. This year, 68 individuals participated, including choirmasters and choir members from Canada and America.

The seminar was organized by the 2010 Song Festival’s chief artistic director Darius Polikaitis, who did a great job selecting the seminar’s program to inspire and motivate the participants.

The 10th Lithuanian Song Festival will take place in Chicago, July 3rd-5th, 2015.

For more information on the festival, and how you can participate, please visit www.dainusvente.org