Vytauto Kernagio paroda, rugsėjo 8-20d., Kanados Lietuvių Muziejuje Archyve

Lietuvos spaudos fotografų iniciatyva, Vytauto Kernagio Fondas suorganizavo specialią nuotraukų parodą kuri apkeliavo Lietuvą.  Nuotraukos atspindi Maestro Vytauto Kernagio gyvenimo akimirksnius.  Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas kviečia apsilankyti Šiaurės Amerikos parodos premjerą, „Vytautas Kernagis Fotografijose“, š.m. rugsėjo 8-20 dienomis.  Priėmimas bus 2 v.p.p. rugsėjo 13d.  Rodysime papildomos medžiagos apie Maestro Kernagio pasirodymus Kanadoje.

Rugsėjo 8 – 20 d., 2015m.
antr., trečiad.,
10 v.r. – 4 p.p.
ketvirt.,
4 p.p. – 9 v.v.
sekmadieniais
11 v.r. – 4 p.p.
Priėmimas sekmadienį, rugsėjo  13d, 2 p.p.
(Bus proga išgirsti Vytauto Kernagio muziką kurią gros ‘Vilties’ ansamblis 2:30 p.p. rugsėjo 13 d.)
Visuomenė kviečiama dalyvauti. Parodą paruošė Vytauto Kernagio Fondas Lietuvoje; Kanadoje – ruošia Kanados Lietuvių Muziejus Archyvas, 2185 Stavebank Rd., Mississauga ([email protected]), finansinė parama – Kanados Lietuvių Fondo.