URM apdovanojimas Kanados lietuvių bendruomenei

Advertisement
parama

Lietuvos užsienio reikalų ministerija garbės ženklu “Lietuvos diplomatijos žvaigždė” apdovanojo Kanados lietuvių bendruomenę už 65-erių metų nuoseklią politinę, diplomatinę veiklą, siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo, stiprinant Lietuvos atkurtą valstybingumą ir tarpvalstybinius ryšius su Kanada. Iškilmingoje popietėje dabartiniam ir buvusiems bendruomenės vadovams svarbiausiąjį ministerijos apdovanojimą įteikė LR ambasados Kanadoje ministeris patarėjas Julijus Rakitskis.

 

 

Iškilmė vyko gruodžio 2, sekmadienį, Toronto įžymiojoje Glen Gould koncertų studijoje. Apie tai, kad čia vyksta lietuviškas renginys, priminė žaisminga detalė – Lietuvos vėliavų spalvų šaliku apjuosta įžymiojo pianisto skulptūra prie centrinio įėjimo.

Iškilmes, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 100-mečio minėjimo metų pabaigai, surengė LR ambasada Kanadoje ir Toronto konsulatas. Garbingus svečius –Toronto diplomatų bendrijos narius, latvių, estų, ukrainiečių, lenkų bendruomenių vadovus ir lietuvių bendruomenės narius sutiko LR ambasados ministeris patarėjas Juljus Rakitskis bei KLB krašto valdybos pirmininkas Kazimieras Deksnys.

 

Oficialiają dalį pradėjo Darius Kuras, pristatęs LR ambasados Kanadoje atstovą Julijų Rakitskį. Pranešėjas priminė lietuvių bendruomenės kūrimosi pradžią Toronte, telkiant tautiečius kultūrinei ir politinei veiklai, siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. Kartu su latviais, estais, lietuviai atkakliai skleidė žinią apie neteisėtą Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių okupaciją ir jos padarinius, įvairiomis progomis rengė viešus protestus prie sovietų ambasados, ragino Kanados politikus  palaikyti Lietuvos siekius. Pranešėjas pabrėžė, kad būtina padėkoti Kanados žmonėms ir vyriausybei, kurie niekada nepripažino Lietuvos okupacijos teisėtumo, suteikė prieglobstį nuo sovietinio teroro bėgusiems žmonėms, sudarė salygas kultūrinei saviraiškai. Lietuvių bendruomenė, tapusi Kanados visuomenės dalimi, yra lojalūs šios valstybės piliečiai, tarnaujantys jos gerovei. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Kanada vėl surado daug būdų padėti stiprėjančiai Lietuvos valstybei. Šiandien tarpvalstybiniai ryšiai labai stiprūs ir veiksmingi. Taip pat ir Kanados lietuvių bendruomenė buvo tvirta atrama neseniai atkurtai Lietuvos valstybei. Paskelbę vajų, Kanados lietuviai surinko $1mln, kad būtų įsigytas pastatas Lietuvos atstovybei Briuselyje. Tai buvo svarbu, nes Lietuva pradėjo savo kelią į Europos sajungą ir NATO organizaciją –šiandien esame pilnateisiai jų nariai. Už nuoseklią veiklą Lietuvos užsienio reikalų ministerijos skirtas aukščiausias apdovanojimas “Diplomatijos žvaigždė”  –  padėka visai bendruomenei.

Atsiimti apdovanojimą buvo pakviesti   bendruomenės vadovai: dabartinis K.Deksnys, buvusieji –  R.Žilinskienė, A.Vaičiūnas, A. Pacevičius, J.Kuraitė, V.Bireta, G.Petrauskienė (negalėjo dalyvauti J. Krištopaitis, neseniai netekome a.a.E.Čuplinsko).

Garbingas apdovanojimas patikėtas saugoti dabartiniam  KLB Krašto valdybos pirmininkui Kazimierui Deksniui. Jis padėkojo Lietuvos užsienio reikalų ministerijai už garbingą bendruomenės veiklos įvertinimą ir visiems susirinkusiems į iškilmes.

Po oficialiosios dalies renginio vedėjas Darius Kuras pristatė labai laukiamus svečius – Niujorke gyvenantį ir dirbantį pianistą Gabrielių Alekną ir Lietuvos kvartetą “Mettis”.  Tai jaunosios kartos atlikėjai, garsinantys Lietuvos vardą įžymiose pasaulio koncertų salėse, festivaliuose ir konkursuose.

Pianistas Gabrielius Alekna mokėsi Vilniuje, valstybinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, nuo 1996 metų – Juiliardo mokykloje Niujorke (prof. Jerome Lowenthalis). G. Alekna – pirmasis iš lietuvių, į šią garsiąją mokyklą priimtas skiriant visą stipendiją. Jis 2006 metais tapo pirmuoju lietuviu, kuriam suteiktas Juiliardo mokyklos muzikos menų daktaro laipsnis. Yra parengęs nemažai koncertinių programų su Lietuvos ir kitų valstybių orkestrais ir dirigentais. Jo koncertinėje programoje ypatingai vertinami atliekami lietuvių kompozitorių V. Bacevičiaus (1905-1970) ir J. Kačinsko kūriniai.

“Mettis” styginių kvartetas susibūrė 2011 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA), prof.Augustino Vasiliausko klasėje. Kvarteto nariai – Kostas Tumosa (smuikas), Bernardas Petrauskas (smuikas), Karolis Rudokas (altas) bei Rokas Vaitkevičius (violončelė) – yra daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatai, koncertuojantys solo, kamerinių ansamblių bei orkestrų sudėtyje, taip pat dalyvaujantys įvairiuose muzikiniuose projektuose, garsiausių Europos profesorių meistriškumo kursuose. Kaip atsirado šis skambus, bet mįslingas vardas?

–   Pasirinkome graikišką žodį metis, reiškiantį kokybę, įgūdžius, išmintį. Graikų mitologijoje yra šiuo vardu vadinta titanų šeimos okeanidė, tačiau jis vartojamas ir bendrinėje kalboje – kokybei apibūdinti. Mes jį šiek tiek pakoregavome, pridėjome papildomą raidę “t„ , – aiškina jaunieji muzikai, padovanoję mums savo šviesios, pilnos jaunatviškos energijos muzikos valandą.  Šventinėje programoje Toronte “Mettis” ir pianistas G.Alekna atliko šiuolaikinės ir klasikinės muzikos kūrinius:  Lietuvos kompozitoriaus R. Merkelio kūrinį  “MiKonst” fortepijonui ir styginiam kvartetui, labai populiaraus šiuolaikinio kompozitoriaus Phillip Glass kūrinį styginiam kvartetui nr.2 “Company” ir Robert Schumann Piano Quintet OP44.

Nuotraukos Dainos Puterienės