Neišnykstantys vieno gyvenimo pėdsakai

Lietuvos kankinių parapijos šventės akimirkos. Ntrs. Kristinos Strumkienės
Advertisement
parama

Lietuvos kankinių parapija (Mississauga, ON) šiemet savo metinėje šventėje minėjo net 4 sukaktis – Lietuvos nepriklausomybės 100-metį, kun. P.Ažubalio (1918-1980) gimimo šimtmetį, Toronte pirmosios lietuvių Jono Krikštytojo parapijos įsteigimo 90-metį, Lietuvos kankinių šventovės 40-metį.

Šios sukaktys buvo paminėtos keliais prasmingais renginiais. Jose kartu su parapijiečiais, dalyvaujant Kauno arkivyskupijos arkivyskupui metropolitui L. Virbalui, SJ, Ažubalių šeimos nariams,viešnioms iš Biržų „Sėlos“ muziejaus, lietuvių bendruomenės nariams, buvo pagerbtas šio iškilaus kunigo atminimas.

Parodos lankytojai

Jo dėka šiandien Mississaugos, Toronto ir kitų telkinių lietuviai gali džiaugtis šiuolaikine šventove, Šv.Jono lietuvių kapinėmis, Anapilio sodyba – lietuvių kultūros centru. Maldos, padėkos ir atminimo žodžiai buvo sakomi prie kun. P.Ažubalio kapo, pasodintas jam skirtas ąžuoliukas Šv.Jono lietuvių kapinėse, visų sukakčių proga aukotos iškilmingos Mišios.

Iškilmingos Mišios Lietuvos Kankinių šventovėje

Jų metu arkivyskupas L.Virbalas suteikė Sutvirtinimo sakramentą grupei jaunuolių, perdavė parapijai popiežiaus Pranciškaus palaiminimą. Giedojo Mišiose, dainavo šventinio pokylio koncerte Montrealio lietuvių choras „Balsas“, Lietuvos kankinių parapijos, Toronto lietuvių vaikų ir suaugusiųjų chorai, merginų ansamblis, Prisikėlimo parapijos kanklių ansamblis ir Toronto „Gintaro“ šokėjai.

Priėmusieji Sutvirtinimo sakramentą su dvasininkais ir tėvais

Šios parapijos šventė suvienijo bent vienos Kanados provincijos lietuvius, leido pasijusti viena šeima, kurią jungia tos pačios vertybės: tikėjimas, kultūros bei istorijos paveldas. Gražių akimirkų šioje šventėje būta ir daugiau.
Šios šventės metu Kanados lietuvių muziejuje-archyve atidaryta paroda, skirta kun. P. Ažubalio ir jo parapijos Mississaugoje gyvenimui. Verta aplankyti šią parodą – tai išsamus, labai skoningai išdėstytas nuotraukų stenduose pasakojimas apie parapiją ir jos buvusį kleboną P.Ažubalį, apie vieno žmogaus paliktą ilgalaikį pėdsaką lietuvių bendruomenėje, apie ištikimybę savo pasirinktam keliui.

Paroda KLMA (Mississauga, 2185 Stavebank Rd.) veikia iki spalio 18 d.

Daugiau apie kun.P.Ažubalį ir šią šventę galite skaityti Tėviškės žiburių 18-19-20 nr., tinklalapio galerijoje pamatyti Kristinos Strumkienės nuotraukų.

no images were found