Lietuvos universitetai pakilo pasauliniame reitinge

ADVERTISEMENT

Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tai pa­ge­ri­no sa­vo po­zi­ci­jas pa­sau­li­nia­me aukš­tų­jų mo­kyk­lų rei­tin­ge We­bo­me­trics, ku­ria­me įver­tin­ti 20 tūkst. vi­sa­me pa­sau­ly­je vei­kian­čių aukš­tų­jų mo­kyk­lų 2014 me­tų pir­mo­jo pus­me­čio re­zul­ta­tai.

Ge­riau­sių Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų pen­ke­tu­kas at­ro­do taip: pir­mau­ja Vil­niaus uni­ver­si­te­tas, uži­man­tis 644 vie­tą (bu­vo 705-as), an­tras – Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas, iš 1091-osios po­zi­ci­jos pa­ki­lęs į 979-ą. Tre­čią­ją uži­ma Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas, iš 1830-os šok­te­lė­jęs į 1817-ą. My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tas (MRU) užė­mė 1909-ą, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas (KU) – 2270 vie­tą. We­bo­me­trics rei­tin­ge įver­tin­tos 44 Lie­tu­vos moks­lo įstai­gos. (Skaitykite toliau http://lzinios.lt/)