Lietuvos kankinių parapijos žinios

(C) ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ / 2022.VI.11-12

+ + +    ŠEIMOS  –  „AMORIS  LAETITIA“  IR  „LIETUVOS  KATALIKŲ  BAŽNYČIOS  KRONIKOS“  METAI    + + +

DIEVO ŽODIS

* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai – p. 852, o ateinančio sekmadienio  –  p. 855.

https://lk.katalikai.lt/_dls/abc/c_trejybe.html 

 Birželio 12, sekmadienį

10:30 v.r. – Švenčiausios Trejybės iškilmės Mišios (youtube)

https://www.youtube.com/channel/UCZAqzrYYG9Gv1OG7ioDb4Gw/videos 

* Šį sekmadienį Mišiose minime SIBIRINIUS TRĖMIMUS ir palaimintąjį kankinį vyskupą Teofilių Matulionį. Mišių pabaigoje giedosime Lietuvos himną.

https://teofilius.lt/birzelio-14-oji-paskelbta-atmintina-pal-arkivyskupo-teofiliaus-matulionio-diena/

* Lietuvos kankinių šventovėje Anapilyje Mišios vyksta sekmadieniais 10:30 v.r. Negalinčius atvykti į šventovę kviečiame drauge melstis youtube ryšio tinklu.

* Anapilyje sekmadieniais ruošiamas lietuviškas maistas ir kava. Po Mišių visus kviečiame pietauti parapijos salėje arba neštis į namus. Maisto iš anksto užsakyti nereikia.

* Toronto lietuviai skautai kviečia į sukaktuvinę “Romuvos” 60-mečio STOVYKLĄ, kuri vyks nuo rugpjūčio 6, šeštadienio, iki rugpjūčio 13, šeštadienio, “Romuvos” stovyklavietėje. Prašome užsirašyti iki birželio 30 užpildant tris dokumentus tinklapyje. Daugiau žinių e.paštu: [email protected].

* Toronto lietuviai skautai kviečia į sukaktuvinę “Romuvos” 60-mečio STOVYKLĄ, kuri vyks nuo rugpjūčio 6, šeštadienio, iki rugpjūčio 13, šeštadienio, “Romuvos” stovyklavietėje. Prašome užsirašyti iki birželio 30 užpildant tris dokumentus tinklapyje. Daugiau žinių e.paštu: [email protected].

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEGBusB_z7lz2s3SgGE7uKwTwT7QNtP1TVdneeEENpUiR14Q/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfInUy6FzHRr43mTo9_SD2GUdxHa2TfL2nDywRhpyWtyoH8qQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmN4ewBxESyggI1Jm57ZZsNMC0dBFrqwX3slC6i9FSBBPcSg/viewform

 GEROJO GANYTOJO MISIJOJE..

* Gerojo Ganytojo misijoje Wasagoje nuo rudens iki pavasario Mišios vyksta šeštadieniais 2 v.d.

Nuo birželio 26, sekmadienio, Wasaga Beach Gerojo Ganytojo šventovėje Mišios vyks VASAROS TVARKA – sekmadieniais, 2 v.d.

ŠVENTOVĖS STOGAS

* 2021 metų rudenį pradėtas Lietuvos kankinių šventovės stogo dengimas jau beveik baigtas, vanduo daugiau nepatenka į šventovės vidų. Darbai užtruko dėl pandemijos metu lėto medžiagų pristatymo ir žvarbaus oro. Artimiausiu metu bus įdėti stoglangiai, apdailinti stogo kraštai, atnaujintos vandens sugadintos lubos.

Nuoširdžiai AČIŪ visiems, kas atsiliepėte. Jūsų aukų dėka naujai uždengtas stogas ilgai tarnaus šventovei, o šventovė – visų lietuvių dvasiniam ir tautiniam gyvenimui.

Prašome ir toliau prisidėti. Dėkui visiems, kas dar paaukosite šventovėje, pervesite auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus, arba atsiųsite paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2. Čekį rašyti: “Lithuanian Martyrs Church”.

AUKOS PARAPIJAI

Nuoširdžiai ačiū visiems už aukas ir svarbią paramą parapijos išlaikymui.

Prašome jūsų AUKOTI ŠIAIS BŪDAIS:

         – šventovėje, atėjus į Mišias;

        – per bankus: nustatyti nuolatinį aukos pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus; norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2; 

 įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos durų: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.