Lietuvių Katalikų Mokslo akademijos stipendijos

ADVERTISEMENT

Lietuvių Katalikų Mokslo akademija (LKMA) išeivijoje, www.lkma.org, tvarko dr. Juozo Kriaučiūno stipendijų fondą. Kasmet LKMA iš dr. Kriaučiūno fondo paskiria maždaug $10,000 stipendijoms. Stipendiją gali gauti lietuvių kilmės studentas/studentė, turintis bakalauro laipsnį ir siekiantis magistro ar daktaro laipsnio. Studentas turi būti bent kiek veiklus katalikiškoje veikloje, o jei ne, jo magistro / daktarato tezė turi liesti katalikišką temą. Studentas, norintis gauti stipendiją, gali kreiptis tiesioginiai į akademiją ar būti kitų pasiūlytas, abiem atvejais reikalinga rekomendacija. Taip pat  turi būti užpildyta anketa ir atsiųsta iki gegužės 31. Stipendijos kandidatas gali studijuoti Lietuvos ar kitų kraštų aukštosiose mokyklose.

Informacija – stipendijos komisijos nariai: dr. Mirga Girniuvienė [email protected] arba dr. Aleksas Gedmintas [email protected]