“Linksmą giesmę mes užtraukim” Kalėdinė popietė įvyko gruodžio 13 d.

ADVERTISEMENT

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje gruodžio 13 d., sekmadienį, įvyko 30-ąjį kartą surengta kaledines muzikos ir maldos popietė “Linksmą giesmę mes užtraukim”.

Jos rengėjai – Toronto lietuvių mišrus “Volungės” choras (vad. muz. D. Skrinskaitė-Viskontienė ir N. Benotienė, chormeisterė D. Radtke, akompaniatorė I.Beres). Programoje dalyvavo ir šios parapijos vaikų choras (vadovės muz. D. Biskienė ir D. Radtkė), kanklių ansamblis (vad. Ž. Janeliūnienė ir A.Valaitytė), pučiamųjų instrumentų kvintetas.

Šventiškai pasipuošę Volungės dainininkai pakvietė visus kartu giedoti tradicines kalėdų giesmes “Ateikite,žmonės”, Angelų giesmė, “Tyli naktis” ir kitas, pritariant pučiamųjų kvintetui.

Klausytojai neišlaikė ir šventišką rimtį ne kartą sudrumstė plojimais, išklausę solisto Arūno Radtkės ir vaikų choro atliktos “Venite adoremus” ar nuotaikingos “Volungės” moterų grupės gyvai sugiedotos ‘Who is the baby”. Ir tradicine giesme užbaigę “Linksmą giesmę mes užtraukim” šventinę programą, visi dalyviai buvo pakviesti prie Volungės dainininkų parengtų vaišių stalų, pasivaišinti kava ir saldumynais. Kaledų šventė jau mūsų namuose!
Inf.

Invalid Displayed Gallery

Nuotraukos D. Puterienės