Kai būname kartu – esame stipresni

ADVERTISEMENT
Sigina Katkauskaite

Lietuvos Nepriklausomybės šventę Toronto Lietuvių bendruomenė paminejo vasario 22d,.šeštadienį, sujungdama paminėjimui dvi svarbiausias šiuolaikiniame Lietuvos valstybės gyvenime datas – Vasario 16 –ąją ir Kovo 11ają.

Šventinė popietė vyko Toronte Lietuvių namų karaliaus Mindaugo menėje, jį surengė KLB Toronto apylinkės valdyba. Jos tema – istorinio Baltijos kelio 25-mečio paminėjimas. Apie neįtikėtiną tomis dienomis gimusį pasiryžimą ir buvusią trijų tautų vienybę priminė salę puošusios Estijos, Latvijos ir Lietuvos vėliavos, mažomis jų kopijomis buvo papuošti ir stalai.
Toronto šaulių kuopos nariams įnešus vėliavas, minėjimas prasidėjo Kanados ir Lietuvos himnų giedojimu, akomponuojant smuikininkei A.Šarpytei ir pianistui D.Špakauskui. Invokacijoje kun.N.Šmerauskas pabrėžė, kad šiandien turime būti dėkingi už nepriklausomybę, už kurią sumokėta nemaža ir skaudi kaina; kad dabar turime įrodyti darbais ir asmeniniu pasiryžimu, kad esame verti tos dideles dovanos.

KLB valdybos pirmininkė adv.J.Kuraitė pristatė minėjimo svečius: Lietuvos ambasadorių Kanadoje, istoriką ir publicistą Vytautą Žalį, Kanados Latvių federacijos prezidentą Andrį Kesterį ir latvių tautinių šokių grupę „Daugava”, Toronto gen. konsulą P.Kurą, Kanados parlamento narę Peggy Nash (Toronto, Parkdale – High Park.apylinkė). KLB pirmininkė įžanginėje kalboje pasidžiaugė, kad savo laisvės dieną švenčiame visos lietuvių kartos –vyresnieji, kurie prisimena ir pergyveno okupacijos metus ir pasipriešinimą prievartai, ir vaikai, gimę jau nepriklausomybės metais. Vienybė ir tikėjimas, kad demokratija ir laisvė skirta visiems, skatina palaikyti ukrainiečių siekius tapti pilnaverte Europos valstybe ir patikima Lietuvos partnere. Kalbėtojai pasiūlius, žuvusių ukrainiečių atminimas buvo pagerbtas tylos minute. Pirmininkė pakvietė ir toliau tautiečius domėtis Lietuvos politiniu gyvenimu ir ateitimi, dalyvauti ateinančiuose prezidento rinkimuose gegužės 11 d. Turintys Lietuvos pilietybę jau dabar gali registruotis rinkimams internetu. Nepriklausomybės stiprinimas – tai dideli ir maži darbai, atliktos piliečio pareigos.

Daug šiltų žodžių lietuvių bendruomenei paskyrė minėjimo viešnia Kanados parlamento nare (NDP)Peggy Nash. Ji padėkojo lietuvių bendruomenei už ilgametį įnašą, kuriant Kanados gerovę ir stiprinant daugiatautę visuomenę. Parlamento narė įteike KLB valdybos pirmininkei adv.J.Kuraitei Padėkos raštą, skirtą lietuvių bendruomenei už nuopelnus ir indėlį Kanados gerovei. P.Nash taip pat pažadėjo toliau sekti politinius įvykius Ukrainoje ir reikalauti, kad Kanados vyriausybė neliktų nuošalyje, siekdama užkirsti kelią galimiems smurto veiksmams, užgniaužiant laisvės ir demokratijos judėjimą.

Pranešėjas, Lietuvos ambasadorius Kanadoje, istorikas ir publicistas Vyt.Žalys pasveikinęs su šventinėmis datomis, prisiminė neseniai vykusį susitikimą Lietuvos ambasadoje, kur buvo susirinkę daugiau kaip 200 svečių – tautiečių iš Otavos, Montrealio, Hamiltono, ir užsienio diplomatų, politikų. Jų domėjimasis parodė, kiek draugų turi Lietuva ir kokį gerą vardą savo darbais yra pelniusi Kanados lietuvių bendruomenė. Pranešėjas priminė, kad į šitas laisvės datas ir šventes mus vedė daug žmonių, ir kelias nebuvo lengvas. Šiandien verta prisiminti tik vieną jo atkarpą, kuri visiems laikams įėjo ne tik į Baltijos valstybių, bet ir pasaulio demokratinio judėjimo istoriją. Prieš 25-erius metus estai, latviai ir lietuviai visam pasauliui parodė, ką reiškia tautos valia ir pasiryžimas patiems spręsti savo likimą. Kai į palyginti nedidelę kelio atkarpą tarp Vilniaus ir Talino išėjo milijonai žmonių, net Rusijos spauda, bandydama sumažinti įvykio reikšmę, buvo priversta pripažinti, kad pasaulis išgirdo jų laisvės siekio balsą. Baltijos kelias buvo ir visada liks kaip Baltijos valstybių vienybės ženklas. Pranešėjas pabrėžė: dabar kaip niekada svarbu suprasti, kad nepriklausomybe – ne galutinė riba, kurią reikejo pasiekti, bet didelio ilgalaikio ir sunkaus darbo pradžia.Todėl labai svarbu, kad Baltijos kelio vienybė būtų prisimenama ir kasdieniniuose darbuose, bendrai sprendžiant gerovės, socialinius ekonominius reikalus. Pranešėjas palinkėjo išsaugoti buvusią vienybę ir paremiant ukrainiečius jų laisvėjimo kelyje.

Susirūpinimas Ukrainos likimu buvo išsakytas visų kalbose, ir susirinkusiųjų privačiuose pokalbiuose. Švenčiant savo laisvės atgavimo dieną, niekas neliko abejingas ir mums artimos ir draugiškos tautos žmonių likimui ir pasirinkimui, jų skausmui dėl patirtų aukų. Baltijos kelio patirtis dar kartą patvirtina: kai esame kartu – esame daug stipresni.Todėl vakaro pabaigoje prasmingai nuskambėjo kvietimas simboliškai prisiminti Baltijos kelią, susikabinant rankomis. Svečiai ir šeimininkai, dideli ir maži minėjimo dalyviai, kino ekrane skambant istorinei dainai „Jau bunda Baltija – Lietuva! Latvija! Estija!” sujungėme rankas į vieną grandinę – kaip prieš 25-erius metus.

Nepriklausomybės šventės programa, kurią vedė A.Adomaityte Bjondi ir D.Sonda, buvo padalinta į dvi dalis. Pirmojoje dalyje klausėmės klasikinės muzikos kūrinių, kuriuos atliko smuikininkė A.Šarpytė ir pianistas D.Špakauskas. Nuskambejo iškili J.S.Bach –Ch.Gounod „Ave Maria”, H.Wieniawski Violin Concerto No2 ir linksmos Vivaldi melodijos Spring iš The Four Seasons ir Folk Polka. Antroje programos dalyje šoko latvių tautinių šokių grupe Daugavina (vad.Selga Apse) ir Toronto tautinių šokių ansamblis „Gintaras”(vad R.Janušonis). Negailėta plojimų abiems šokėjų grupėms už smagius ratelius, jaunatviškas šypsenas.

Rengėjų vardu KLB Toronto apylinkės valdybos pirmininkas A.Pacevičius padėkojo svečiams, pagalbininkams, šeimininkėms, Toronto Maironio lietuviskos mokyklos pedagogams ir moksleiviams, kurie parengė spalvingą piešinių parodą apie Baltijos kelią. Programos pabaigoje piešinių ir rašinių konkurso laimėtojams buvo įteikti apdovanojimai: visiems teko po krepšinio kamuolį su Toronto Raptors žaidėjo Jono Valančiūno parašu. Gaila, kad ne visi jaunieji piešėjai turėjo galimybių atsiimti tokią labai sportišką premiją.
Gerai apgalvota minėjimo programa buvo neilga, nenuobodi ir šventiška- ačiū už tai rengėjams. Jai pasibaigus dalyviai buvo pakviesti svetainėje pasivaišinti vynu ir užkandžiais, pabendrauti su svečiais ir tarpusavyje.

Invalid Displayed Gallery

Together – We’re Stronger

Lithuania’s Independence was commemorated in Toronto on Saturday, February 22nd by concurrently celebrating two immensely significant days in our country’s struggle for freedom: February 16th, 1918 (when the Lithuanian Independence Act was signed declaring the establishment of a sovereign State of Lithuania), and March 11th, 1990 (when Lithuania became the first Soviet republic to declare the restoration of an independent State of Lithuania).

The celebrations took place at „Lithuanian House” in Toronto, organized by the Lithuanian Canadian Community, Toronto Branch. The theme: the 25th year anniversary of The Baltic Path – an inspiring reminder of the determination and former unity of the countries of Lithuania, Latvia, and Estonia.

The event commenced with the procession of flags and singing of national anthems, after which Reverend N. Šmerauskas gave a speech urging attendees to continue to be thankful and appreciative of our countries independence for which our ancestors sacrificed so much. It’s now up to us to prove through our actions and personal intentions that indeed, we were and are worthy of this extraordinary gift of freedom.

The president of the Lithuanian Canadian Community Executive, Joana Kuras, introduced honourary guests: Lithuanian ambassador to Canada, historian and publicist Vytautas Žalys; the president of the Latvian Federation in Canada Andris Kesteris and the Latvian folk dance group „Daugava”; Toronto Hon. Consul-General Paul Kuras; Peggy Nash, MP – Parkdale-HIgh Park.

LCC president J. Kuras expressed her happiness in witnessing all generations sharing in the celebrations of an independent Lithuania – those who experienced the occupation and corruption first hand, and also those who were born post-independence. She also defended the notion of democracy and freedom for all, urging the audience to support Ukraine in its struggle to become a European nation and reliable Lithuanian ally. In closing, J. Kuras invited supporters to continue being involved in Lithuania’s political future by participating in the upcoming presidential elections on May 11th. Those with Lithuanian passports can already register for the elections online.

After inspiring and uplifting speeches by Peggy Nash, MP, and ambassador V.Žalys, A. Adamonis-Biondi and D. Sonda led the artistic program, which was divided into two parts. During the first half, audience members were graced with classical music selections, performed by violinist A.Šarpyte and pianist D. Špakauskas. In the second half, the Latvian folk dance ensemble „Daugava” led by Selga Apse and Toronto folk dance ensemble „Gintaras” led by R. Jonušonis took the stage.

On behalf of the organizers, KLB president A. Pacevičius thanked all the guests, volunteers, as well as Toronto „Maironis” Lithuanian Saturday School teachers and students who contributed to a colourful display of drawings interpreting the Baltic Path. At the end of the program, the drawing contest winners were awarded a prize: a basketball autographed by Toronto Raptor Jonas Valančiūnas.

After the event, everyone was invited to the hall for wine and snacks, and a chance to reflect on the celebrations.

Translated by A.Benotas