Montrealio Aušros Vartų parapijos žinios

Nuoširdi padėka Montrealio lietuvių kredijo unijai „Litas“ už 15,000 dol. auką mūsų parapijai, Dievas telaimina „Lito“ valdybą, tarnautojus ir narius, jų šeimas, ir Aušros...

Montrealis Aušros Vartų parapijos žinios

Lapkričio 12 d. Notre Dame des Neiges kapinėse buvo palaidoti pelenai Katerinos (Ketės) ir Waldemar (Walter) Gentemann, kurie mirė prieš metus. Užuojauta vaikams Rainer...

Lietuvos kankinių parapijos pranešimas

MIRTIES PRANEŠIMAS Lapkričio 10, antradienį, Toronte mirė a.a. Elena Krikščiūnienė, 95 m. amžiaus, buvusi “Labdaros” namų gyventoja. Jos pelenų lankymas ir atsisveikinimas vyks lapkričio 14,...

Naujausios žinios

X