Montrealio Aušros Vartų parapijos žinios

Lapkričio 20 d. Centre Marcelle Ferron, Brossard, Que., mirė Adelė Piešinaitė-Jungmeisterienė, 98 m. amžiaus. Liūdi duktė Nijolė su vyru Joseph Aboud, sūnus Vaidutis su...

Londono žinios

Londono vyskupijoje sekmadieninės Mišios vyksta dar įprasto griežtumo tvarka. Tad ir mūsų naudojamoje Mary Immaculate šventovėje pirmaisiais mėnesių sekmadieniais Mišios lietuviams aukojamos ta...

Montrealio Aušros Vartų parapijos žinios

Nuoširdi padėka Montrealio lietuvių kredijo unijai „Litas“ už 15,000 dol. auką mūsų parapijai, Dievas telaimina „Lito“ valdybą, tarnautojus ir narius, jų šeimas, ir Aušros...

Montrealis Aušros Vartų parapijos žinios

Lapkričio 12 d. Notre Dame des Neiges kapinėse buvo palaidoti pelenai Katerinos (Ketės) ir Waldemar (Walter) Gentemann, kurie mirė prieš metus. Užuojauta vaikams Rainer...

NAUJAUSIOS ŽINIOS

X