Lietuvos kankinių parapijos pranešimas

MIRTIES PRANEŠIMAS

Lapkričio 10, antradienį, Toronte mirė a.a. Elena Krikščiūnienė, 95 m. amžiaus, buvusi “Labdaros” namų gyventoja. Jos pelenų lankymas ir atsisveikinimas vyks lapkričio 14, šeštadienį, nuo 9.30 v.r., laidotuvių Mišios 10.30 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Laidojama Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia savo vyro Vytauto. Atminimui galima užprašyti Mišias arba paaukoti parapijai (“Lithuanian Martyrs Church”). Drauge su sūnumi Eugenijumi ir dukra Loreta, vaikaičiais Indre, Juri, Simon ir Larissa su vyru Jonu bei visais giminėmis Lietuvoje, Čikagoje ir Toronte ją lydime malda.