Montrealis Aušros Vartų parapijos žinios

Lapkričio 12 d. Notre Dame des Neiges kapinėse buvo palaidoti pelenai Katerinos (Ketės) ir Waldemar (Walter) Gentemann, kurie mirė prieš metus. Užuojauta vaikams Rainer ir Dianai su šeima bei visiems artimiesiems. 

Montrealio lietuvių kredito unijos “Litas” didžioji dauguma narių (85%) balsavo už „Lito“ sujungimą su Caisse Desjardins Verdun – Ile des Soeurs. Buvo reikalingas  bent dviejų trečdalių narių pritarimo,kad būtų priimtas sprendimas susijungti. Tas finansinių institucijų sujungimas vyks 2021 m.

Nuoširdžiai dėkojame Montrealio lietuvių dailininkų grupei, kuri per šios grupės valdybos narį Gytį Vazalinską paaukojo 1,040 dol. mūsų parapijai.