Pakeista Kalėdų pamaldų tvarka Vatikane

Kristaus Gimimo – Kalėdų nakties Mišias popiežius aukos Šv. Petro bazilikoje. Pagal Vatikane paskelbtą popiežiaus liturginių apeigų kalendorių, Kalėdų nakties Mišios Vatikane prasidės anksčiau,...

Aušros Vartų parapijos žinios

• Šiais metais Kūčių nakties Mišios (Bernelių Mišios) bus švenčiamos gruodžio 24, ketvirtadienį. 10.30 v. v. Kalėdų dienos Mišios - gruodžio 25, penktadienį, 10.30...

Montrealio Aušros Vartų parapijos žinios

Lapkričio 20 d. Centre Marcelle Ferron, Brossard, Que., mirė Adelė Piešinaitė-Jungmeisterienė, 98 m. amžiaus. Liūdi duktė Nijolė su vyru Joseph Aboud, sūnus Vaidutis su...

Londono žinios

Londono vyskupijoje sekmadieninės Mišios vyksta dar įprasto griežtumo tvarka. Tad ir mūsų naudojamoje Mary Immaculate šventovėje pirmaisiais mėnesių sekmadieniais Mišios lietuviams aukojamos ta...

Naujausios žinios

X