Numatytos būsimos PLB veiklos gairės

ADVERTISEMENT

Lapkričio 14–16 dienomis Seimo rūmuose posėdžiavo Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija.

Rudens sesijos metu svarstyti diasporai aktualūs klausimai. Komisija priėmė penkias rezoliucijas, kurios buvo perskaitytos spaudos konferencijoje. Šio LRS ir PLB komisijos posėdžių ciklo metu priimtos penkios rezoliucijos, kurios kiekviena atspindi atskirus ir pagrindiniais įvardytus PLB komisijos tikslus tiek konkrečiai kitiems metams, tiek bendrai ateičiai.

Pirmojoje rezoliucijoje „Dėl grįžimo į Lietuvą praktinių reikalų“ PLB komisija Vyriausybei siūlo skirti daugiau dėmesio informacinei pagalbai ir konsultacijų teikimo paslaugoms planuojantiems grįžti į Lietuvą užsienyje gyvenantiems lietuviams stiprinti, suteikiant jiems aktualią informaciją socialinės ir sveikatos apsaugos, socialinių garantijų ir paramos klausimais. Be to, Švietimo ministerijos ir Studijų kokybės vertinimo centro yra prašoma skubiai sukurti tinkamą automatinę kvalifikacijos vertinimo sistemą, surinkus kuo išsamesnius duomenis apie visas kvalifikacijos suteikimo įstaigas užsienyje. Tai, anot komisijos atstovų, reikalinga siekiant teisingai įvertinti ir pripažinti užsienyje įgytą kvalifikaciją Lietuvoje.

Antroje rezoliucijoje „Dėl Lietuvos ir diasporos kultūros projektų“ Seimo bei Vyriausybės yra prašoma 2024 m. valstybės biudžete numatyti reikiamas lėšas ir, poreikiui atsiradus, skirti papildomą finansavimą užsienio lietuvių meno kolektyvams, norintiems atvykti į 2024 m. Lietuvos dainų šventę. Prašoma ne tik padengti kelionės išlaidas kolektyvams, patiems to padaryti negalintiems, tačiau ateityje taip pat numatyti galimybę diasporos organizacijoms įsigyti autentiškus lietuvių tautinius drabužius.

Rezoliucijoje „Dėl pilietiškumo skatinimo“ PLB komisija Seimui, Vyriausybei bei Lietuvos vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) siūlo tęsti darbus bandant įgyvendinti balsavimo internetu galimybę, užtikrinti procedūrinį pilietybės atkūrimo procedūrų sklandumą, sudaryti galimybę asmenims tiesiogiai kreiptis į Vidaus reikalų ministerijos Komisiją valstybės politikos migracijos srityje formavimo ir tobulinimo klausimais.

Ketvirtojoje ir svarbiausioje šiuo metu rezoliucijoje „Dėl referendumo dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo“ Seimui, Vyriausybei, VRK siūloma užtikrinti kuo platesnės informacijos apie referendumą skaidą, skirti tam reikiamas lėšas, taip pat patikslinti Lietuvoje ir užsienyje esančių rinkėjų, turinčių balso teisę referendume, skaičių.

O paskutinėje rezoliucijoje „Dėl tautinės tapatybės puoselėjimo ir stiprinimo“ pateikiami prašymai Lietuvos savivaldybėms tautinės tapatybės ugdymą įvardyti kaip vieną iš savivaldybių švietimo prioritetų bei organizuoti tautinių kolektyvų vadovų rengimą, grąžinant į studijų krypčių sąrašą etnologijos ir folkloristikos studijų kryptį.

Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Lietuvos seimo bendros komisijos sesija lapkričio 16 dieną užsienio baigėsi konferencija “Vilniua – Ukrainos diasporos vienijimo centras“.

Lietuvos  reikalų viceministras Egidijus Meilūnas pasidalijo Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo patirtimi, pažymėdamas, kad diasporos parama –  didelė jėga ir atrama valstybei, o Lietuvos Vyriausybės skiriamas dėmesys diasporai duoda reikšmingų rezultatų. Konferencijoje dalyvavo Ukrainos Aukščiausios Rados delegacija, vadovaujama vicepirmininkės Olenos Kondratiuk, Lietuvos Seimo nariai, Ukrainos ambasados Lietuvoje ir Lietuvos ambasados Ukrainoje, Lietuvos ir Ukrainos valstybės institucijų ir diasporos organizacijų atstovai.