Atminimo vėliavėlės nusipelniusiems bendruomenės veikėjams

ADVERTISEMENT

Švenčiant Toronto Kanados Lietuvių Bendruomenės 75-tąjį veiklos Jubiliejų, prisiminkime ir pagerbkime mūsų amžinybėn iškeliavusius veikėjus kapų lankymo metu, sekmadienį, gegužės 26 d., šv. Jono kapinėse, Mississaugoje.

Toronto KLB valdyba skiria Jubiliejinę vėliavėlę kiekvienam A+A nusipelniusiam veikėjui prisiminti.

Vėliavėlės atiduodamos Anapilio didžiojoje salėje nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p. 

Prašome šeimos nario ar organizacijos atstovo vėliavėlę atsiimti ir įsmeigti prie A+A nusipelniusio veikėjo paminklo. 

Dėl papildomos informacijos, kreipkitės el.paštu [email protected] .

– Toronto KLB valdyba