Neužmirštamos savaitės “Kretingoje”

ADVERTISEMENT

Liepos – rugpjūčio mėnesiais visose Kanados lietuvių jaunimo stovyklose skambėjo jaunimo balsai ir juokas, nuo ryto iki vakaro gamtos prieglobstyje virė įvairiausia veikla: vakarai prie laužo ir bendros dainos,  vietinės sporto varžybos ar saviveiklos koncertai, improvizuoti vaidinimai, taip laukiamos maudynės ežere ar susikaupimo valandėlė sekmadienio Mišiose, Toronto Prisikėlimo parapijos jaunimo ir vaikų stovykloje “Kretinga” liepos mėnesį per abi pamainas poilsiavo beveik pora šimtų lietuvių ir lietuvių kilmės vaikų iš visos Kanados ir Lietuvos. Jų laisvalaikiu ir buitimi, pramogomis ir saugumu rūpinosi kelios dešimtys talkininkų, lietuvių bendruomenės žmonių. Pati svarbiausiai, žinoma, virtuvės darbuotojų ir talkininkų  grupė, kuri kasdien stengėsi skaniai ir išradingai maitinti apetitu nesiskundžiančius stovyklautojus. Daktarų – sveikatos priežiūros grupei teko pastebėti ir pasirūpinti kiekvienu įbrėžimu ar sloga. Užteko darbo ir ūkvedžių, stovyklos saugos tarnybai.

Kad kiekviena diena būtų nenuobodi, užpildyta vis kitokia veikla,stengėsi jaunų ir išradingų vadovų grupė, jiems padėjo muzikės ir kiti gebantys groti ar dainuoti. Kiekviena diena atskleidė,kiek daug talentų piešti, kurti kaukes ar vaidinimą turi mūsų vaikai. Tai galėjo įsitikinti tradicinių stovyklos renginių – stovyklos atidarymo ar uždarymo iškilmėse, sekmadieninėse Mišiose po atviru dangumi dalyvavę stovyklautojų artimieji ar bendruomenės žmonės, prieš  kelis dešimtmečius patys buvę stovyklautojais, o ne vienas – ir vadovais. Todėl ir tradicinė loterija stovyklos paramos labui sulaukia entuziastų ne vien dėl noro laimėti skanėstą –  lietuviškos duonos kepalą, šakotį ar kitokį vertingą laimikį, bet ir prisidėti, kad lietuvių stovyklos veikla neišblėstų, priimtų vis naujas lietuvių bendruomenės vaikų kartas.

Ši vasara “Kretingos “ stovykloje – pirmoji be buvusio ilgamečio globėjo prelato Edmundo Putrimo, tačiau nesunku pastebėti, kad stovykloje gyva jo dvasia ir per dešimtmečius diegtos artimo ir nuoširdaus bendravimo, mokėjimo derinti kūrybą ir susikaupimą, pokštųs ir išdaigas su jautrumu kitam ir mus supančiam pasauliui pamokos. Stovyklavietės centre stovyklautojai sukūrė ir pastatė atminimo stendą a.a. prelatui E. Putrimui su padėka už jo gyvenimo pamokas, jaunimui paskirtą laiką. Stovyklos uždarymo iškilmėje be kitų tradicinių apdovanojimų išradingiausiems stovyklautojams, buvo įteiktas pirmasis prel. E.Putrimo vardinis apdovanojimas už tarnystę ir kuriamą džiaugsmą kitų širdyse Kretingos stovyklos metu. Šį apdovanojimą gavo Lina Kalendraitė. Jį įteikė svečias D.Skusevičius, Lietuvos ambasadorius Kanadoje.

Vasaros “Kretingos” stovykloje akimirkas įamžino tnuolatinis Prisikėlimo parapijos veiklos metraštininkas Andrius Kaknevičius.