Netekome lietuviškos veiklos entuziasto J.Gailos

ADVERTISEMENT

2023 m. rugsėjo 12 dieną JAV mirė aktyvus lietuvių bendruomenės veikėjas ir visuomenininkas, buvęs PLB atstovas Lietuvoje Juozas Gaila.

Juozas Gaila gimė 1930 m. liepos 28 d. Virbalyje. 1945 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. 1950 metais Dypholce (Diepholz), Vokietijoje, baigė lietuvišką gimnaziją. Dar besimokydamas gimnazijoje aktyviai įsitraukė į lietuvišką veiklą, vadovavo moksleivių ateitininkų kuopai, sporto būreliui. Apsigyvenęs JAV, vadovavo Rytų Amerikos moksleivių ateitininkų apygardai, rengė jaunimo vasaros stovyklas, tobulinimosi kursus. 1959 m. Juozas Gaila baigė chemijos mokslus Lojolos (Loyola) koledže Baltimorėje (Baltimore, Meryland), įgijo bakalauro laipsnį. 1959–1992 m. dirbo įvairiose JAV kompanijose vyr. chemiku, technikos direktoriumi ir įmonių vadovu. 1951–1953 m. tarnavo JAV kariuomenėje Korėjos karo metu. Darbe sukosi amerikietiškoje aplinkoje, tačiau po darbo, savaitgaliais ir atostogų metu pasinerdavo į lietuvišką veiklą – vedė lietuviškas radijo valandėles, organizavo stovyklas, lietuviškus renginius, rašė spaudoje. Nuo 1961-ųjų aktyviai dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės veikloje, buvo JAV lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmininku, Kultūros tarybos pirmininku, o 1973–1976 m. Juozas Gaila vadovavo JAV lietuvių bendruomenei. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1992 m. pabaigoje Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai įsteigus savo atstovybę Vilniuje, Juozas Gaila 1993 m. pradžioje atvyko iš JAV ir pradėjo dirbti PLB atstovu Lietuvoje. PLB atstovo pareigas ėjo penkerius metus – iki 1997 m. pabaigos.

2003 m. Juozas Gaila apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu.

                                                                                                      PLB inf.