Aušros Vartų parapijos giedotojai išsiskirsto neilgam

Advertisement
parama

Prieš kelis metus netikėtai atslinkusi pandemija ribojo visas organizacijų, įstaigų, bendruomenių ir žmonių veiklas. Tačiau pavasarį, po dvejų metų, atlaisvinus pandemijos ribojimus, Montrealio lietuvių  Aušros Vartų parapijos choras vėl  pradėjo giedojimo Šv. Mišiose sezoną. Birželio 19 , sekmadienį, buvo paskutinės šio trumpiausio  giedojimo sezono Mišios, po jų – vaišės.

Antanas Mickus, jau 50 metų giedantis chore ir 30 metų dirbantis choro koordinatoriumi , rūpinosi choro veiklos atnaujinimu. Deja, šį kartą atsisakė dirbti kartu su mumis ilgametis choro dirigentas bei vargonininkas Aleksandras Stankevičius. Jis kartu su choru dirbo jau 47 metus, 31 metus buvo choro dirigentas. Esame nuoširdžiai dėkingi šiam muzikui už įdėtas pastangas, už ilgametį triūsą. Linkime Aleksandrui nuoširdžiausios sėkmės ir laimės.

Mickaus pastangomis vargonininko pareigas maloniai sutiko perimti jaunas, 18 metų, Montrealio McGill universiteto muzikos fakulteto studentas pianistas Ian Plansker. Per labai trumpą laiką šis talentingas jaunuolis susipažino su mūsų giesmių repertuaru ir labai virtuoziškai grojo vargonais.

Monrealio Aušros Vartų parapijos choras rinkosi giedoti Šv. Mišiose per Verbų Sekmadienį, per Šv. Velykas, Atvelykį, Motinos dieną, Sekmines  ir per Šv. Mišias, skirtas maldai už Ukrainą, kurių metu vargonininkas grojo Ukrainos valstybinį himną. Šv. Velykų metu mums, choristams ir visiems parapijiečiams, Ian Plansker padarė labai didelę staigmeną – grojo ne tik vargonais, bet ir atsinešta XVIII šimtmečio fleita.

Aušros Vartų parapijos chorui šiemet sukako 71-eri metai. Nors choristų skaičius mažas, bet labai džiaugiamės, kad vis dar susirenka giedoti. Ko gero, esame  vienas iš nedaugelio lietuvių parapijos chorų Šiaurės Amerikoje, sekmadieniais vis dar giedančių Šv. Mišiose. Tikimės, kad pritrauksime į chorą naujų, jaunų balsų giesmėmis garbinti Dievo vardą. 

Birželio 19 dienos paskutinėse mišiose Antanui Mickui paprašius, vargonininkas Ian Plansker ir smuikininkė Fiona Marchetto maloniai sutiko atlikti du kūrinius: Gounod “Ave Maria” ir J.S. Bach “Capriccio”. Giedojimo sezonas įspūdingai baigtas giedant Lietuvos valstybinį himną ir paties Ian Plansker sukurtu kūriniu vargonams.

Po Šv. Mišių parapijos salėje choristai ir svečiai vaišinosi pica, bendravo, džiaugėsi vėl susirinkę kartu. A. Mickus padėkojo visiems sugrįžusiems choristams, vargonininkui Ian ir smuikininkei Fionai už jų nenuilstamas pastangas prisidėti prie mūsų Aušros Vartų parapijos veiklos. Ian padovanotos prisiminimui mūsų choro bei solistų dainų plokštelės. Choristė Elvyra Celtorienė viso choro vardu padėkojo A. Mickui už  atgaivintą po pandemijos  choro veikla. Nuoširdžiai dėkojame choristams Vilijai ir Ryčiui Bulotams už  kvietimą šią vasarą visiems susitikti jų vasarnamyje  iškylai.

Labai tikimės, kad mes grįšime rudenį ir tęsime choro veiklą. Mūsų Aušros Vartų choro istorija, giesmės ir dainos yra Facebook platformoje, grupėje:

 AUŠROS-VARTŲ CHORAS / CHOIR (1950-2022) | Facebook ir YouTube ajmickus – YouTube.

Lina Čerbaitė- Mickienė, Montrealis, QC

Aušros Vartų parapijos choro Facebook’o ir archyvų ntrs.: