Mokslo metų pradžia Toronto Maironio mokykloje

ADVERTISEMENT

Linksmai pradėjome dar vienus mokslo metus – su geltonais, žaliais ir raudonais balionėliais! Sutikome mokinius ir jų tėvelius mokyklos kieme. Ten pagiedojome Lietuvos ir Kanados himnus ir susiskirstėme klasėmis. Mokyklos vedėja Lidija Puteris visus pasveikino.

– Dėkojame Paramos kredito kooperatyvui ir Prisikėlimo kredito kooperatyvui už įvairias ir naudingas dovanas mokiniams. (nuotraukose)

– Sveikiname mūsų naują  mokytoją Irma Mažetytę ir padejėjus – Andrių Parnavą, Viktorija De Iuliis, Aura Gabrytę ir Andrea Putrimaitę. Linkime visiems sekmės!

– Nebus pamokų spalio 7 d. (Padėkos šventės savaitgalis)

– Aukštesnieji lituanistiniai kursai prasidės spalio 14 d. Juos toliau praves jų vedėja, Brigita Ručinskienė. Jeigu norite informacijos arba registruotis, Jos tel. numeris – 1-416-829-0946, o el.pašto adresas – [email protected]

Živilė