Priklausome dainuojančiai genčiai (Cantor Lituanus)…

Per dešimtmečius jau įpratome Toronto lietuvių bendruomenės švenčių, minėjimų progomis klausytis Toronto Prisikėlimo parapijos lietuvių mišraus “Volungės” choro dainų, laukiame tradicinių kalėdinės muzikos koncertų, drauge su kitais baltiečių chorais parengtų programų. Ateinančiais, 2025-aisiais metais, “Volungė” minės savo chorinės veiklos 50-metį. Muz. Dalia Skrinskaitė – Viskontienė vadovauja chorui nuo pat jo įkūrimo pradžios. Dabar vadovė ugdo tris dainininkų kartas: vyriausieji ir vidutinio amžiaus dainuoja “Volungės” chore ir “Volungės” moterų ansamblyje, merginos susibūrė į chorą “Svaja”, jauniausieji dainuoja jaunimo ir vaikų chore. Tad ar galima pavadinti dainuojančia bendruomene, kaip Toronto chorines dainos mylėtojai rengiasi  Šimtmečio dainų šventei Lietuvoje? Apie tai “Tėviškės žiburiams” pasakoja MUZ. DALIA VISKONTIENĖ, Toronto Prisikėlimo parapijos muzikinės liturgijos vadovė, chorvedė ir dirigentė.

Iki Šimtmečio dainų šventės liko nedaug laiko. Kaip sekasi volungiečiams?

D.Viskontienė: – Dainuojame ir mokomės su gera nuotaika ir noru. Dainų šventės proga subūrėme dar vieną specialų Toronto” Volungės” dainų šventės chorą. Jame dainuoja dalis “Volungės” choristų, taip pat prisijungė kai kurios Volungės moterų ansamblio dainininkės ir merginų choro “Svaja” narės – visi,norintys dalyvauti šioje šventėje. Kai praėjusią vasarą paskelbėme registraciją Dainų šventei, iš pradžių užsirašė gal 17 žmonių.  Pagalvojau, lyg ir mažoka, bet vistiek dainuosime kartu su Montrealio lietuviais. Bet savaitėms bėgant prisijunge vis daugiau ir daugiau dainininkų, atėjo naujų, ir džiaugiamės, kad sugrįžo senieji, kurie dėl įvairių priežasčių buvo palikę chorą. Dabar mūsų esama 41 dainininkas. Jauniausiam 20, vyriausiajam daugiau nei 80 metų. Amžiaus ir balsų įvairovė, vyresniųjų turima chorinio dainavimo patirtis sukuria gerą darbingą nuotaiką. Tiesa, žiemą vyresnieji iškeliauja į šiltus  kraštus, bet sugrįžę labai nuoširdžiai dirba.

 <…>Esame unikali gentis, susitinkanti kas kelerius metus ir prabylanti sava kalba. Šios genties kalba sutampa su žemės kalba. Su paukščio ir upės, su kultūros ir atminties kalba, nes mūsų kalba yra gyvybės kalba, todėl ją suprantame visi, priklausantys ypatingajai Cantor Lituanus — lietuvių dainingųjų — genčiai <…>

Iš Lietuvos Šimtmečio dainų šventės pristatymo

Dainų dienos repertuaro apimtis – didelė ir įvairi. Kaip jus pasirinkote

Viskontienė: – Įvertinome savo galimybes, kiek galėsime pasirengti. Paskutiniojo ir svarbiausio šventės renginio liepos 6 d. – Dainų dienos programą sudaro 5 teminės dalys – Žemė, Dangus, Vanduo, Miškas, Namai – visa, kas svarbu žmogaus būčiai. Mes kartu su kitais išeivijos ir suaugusiujų chorais dainuosime įžanginėje dalyje – Žemė ir baigiamojoje – Namai. Tikimės, kad šventėje bus įmanoma prie mūsų – Montrealio, Toronto lietuvių – prisijungti ir nedideliam Edmontono chorui “Žemyna”, būtume didesnė grupė.

Dainų repertuaras tikrai gerai parinktas: jis atspindi ir senąjį muzikinį palikimą, ir šiuolaikinių kompozitorių kūrybą. Dainos sudėtos taip, kad jos pasakotų apie tai, kas svarbu: žmogaus ir gamtos gyvybę, kurią simbolizuoja amžinai žaliuojantis miškas, kultūros ir paveldo perimamumą. Repertuare yra ir išeivijos kompozitorių dainų. Mes turime gerų kompozitorių, su kuriais “Volungė” bendradarbiauja, užsakydama kūrinius ir supažindindama  su jais klausytojus. Tai talentinga muzikė Rita Čyaitė -Klioriene, kurianti daug giesmių ir dainų, Kęstutis Daugirdas.  Dainų šventėje girdėsime du Kęstučio kūrinius: Leliumai ir išplėtotą lietuvių liaudies sutartinę “Užaugo liepa’. Tai pat skambės  Dariaus Polikaičio “Dainų dainelė” (ž.Maironio). Be kitų dainų, repertuare yra mums labai miela “Lietuva brangi”, gerai pažįstama “Tėvyne mūsų”(muz. V.Augustino), V. Kernagio “Mūsų dienos kaip šventė”.

Gyvenantiems už Lietuvos ribų mūsų tautiečiams ne visada pavyksta išsaugoti ar išmokti lietuvių kalbą. Kaip jiems sekasi mokytis dainuoti lietuviškai?

D.Viskontienė: – Visi stengiasi ir, atrodo, sekasi neblogai. Turime dainų natų sąsiuvinius, kuriuos parengė Kristina ir Aleksandras, padedant kitiems Šiaurės Amerikos lietuvių muzikams. Beje, natų sasiuviniams grafiką sukūrė Kristina. Labai naudingi ir parengti garso irašai, pagal kuriuos lengviau mokytis.  Pirmasis viešas išbandymas ir bus mūsų “Šimto balsų koncertas”. Tiesa, koncerte dalyvaus mažiau nei skelbė reklama – 86 dainininkai. Repeticijas lanko ir koncerte dalyvauja visi “Volungės” choristai, net ir tie, kurie dėl įvairių priežasčių negali važiuoti į Vilnių, į Dainų šventę. Šis koncertas jiems ir klausytojams bus mažoji Dainų šventė. Dieną prieš koncertą mūsų laukia kitas svarbus darbas – parengti repertuaro kontrolinį įrašą kartu su Montrealio lietuvių choru “Balsas”. Įrašus reikia pateikti šventės organizatoriams.

Artėjant šventei, įrašų ir koncerto Toronte dienai yra nemažai organizacinių darbų ir rūpesčių, bet noriu pasidžiaugti puikiais pagalbininkais – Dainų šventės ruošos komitetu. Jo vadovė Danguolė Juozapavičiūtė – Breen, talkininkai Elė Stravinskaitė, Zita Nausėdas, Aušra Pleinytė, Dalia ir Jurgis Valaičiai, Jurgis Sederavičius, Laima Underienė perėmė visus organizacinius darbus. Malonu ateiti į repeticijas, kurias visi choristai labai drausmingai lanko, ateina susitelkę darbui.

Esame dėkingi už ypač dosnią paramą Paramos kredito kooperatyvui, mus parėmė ir Prisikėlimo kooperatyvas bei Kanados lietuvių fondas. Jų ir atskirų rėmėjų finansinė parama labai reikalinga, ruošiantis ir atstovaujant Kanados lietuviams šioje istorinėje šventėje.

Su kokiais lūkesčiais  didysis “Volungės” choras rengiasi į Dainų šventę?

D.Viskontienė: – Mums labai svarbu ir norisi dalyvauti šioje šventėje. Tarpusavyje kalbėdamiesi pasvarstome, kad tai galbūt paskutinė choro išvyka į Lietuvą. Tai turi būti puiki šventė. Jos rengėjai labai kūrybiškai suplanavo visą šventės scenarijų. Tarpusavyje puikiai dera muzikinis – šokių, dainų, muzikos turinys ir vizualinė išraiška. Pagal dainų temas parinkti spalviniai sprendimai, netgi dainininkų aprangai, kuria patrauklią šventės estetiką, kurios trūkdavo anstesnėse šventėse. Visa tai padeda sujungti ir išryškinti pagrindinę šventės temą – gyvybės ir kultūros tęstinumą, žmogaus ir gamtos, meno ir tradicijų ryšį. Manau, kad tai turėtų būti įspūdingas reginys.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, “Volungė” pirmą kartą dalyvavo 1994 metų Dainų šventėje. 2018 metais ”Volungės” choro vadovė Dalia Viskontienė ant dirigento pakylos dirigavo daugiatūkstantiniam chorui, į Torontą grįžo su “Aukso paukštės” apdovanojimu. Koks jausmas nuo dirigento pakylos, žvelgiant į daugiatūkstantinį chorą ir dar gausesnę klausytojų minią Vingio parko aikštėje?

D.Viskontienė: – Iš pradžių didžiulė baimė …Ir kartu neapsakomas, nepamirštamas jausmas… Mes dainavome savose išeivijos šventėse, stovyklose, minėjimuose, bet pirmą kartą Vilniuje dainuojant kartu su Lietuva – tai buvo grįžimas namo. Pajutome, kad tikrai yra tas kraštas, apie kurį tiek kalbėjome, džiaugsmas, kad, atvykę iš anapus Atlanto, esame Lietuvoje ir dainuojame kartu.

Manau, ši šventė padės mums geriau pasirengti ir būsimajai Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventei Klyvlande. Jos meno vadovai Kanados lietuviai muzikai Kristina ir Aleksandras Stankevičiai (Montrealis). Jau po šio koncerto kviesime prisijungti daugiau dainininkų šiai šventei. Paprastai, rengiantis vietinėms dainų šventėms, toks proginis choras išauga iki 100 žmonių. Tikiuosi, ir šįkart atsiras daugiau norinčių dainuoti, lauksime ir kviečiame prisijungti prie “Volungės”.

Ačiū už pokalbį

“Volungės” choro nuotraukos iš TŽ archyv: