Nepriklausomybės šventė Londone

ADVERTISEMENT

Kovo 5 d. nemaža grupė Londono bendruomenės lietuvių Mary Immaculate šventovės patalpose paminėjo Lietuvos Valstybės atkūrimo 105-ąsias metines. Pirmiausia buvo įšklausytos Šv. Mišios, kurias atnašavo kun. Vytas Staškevičius su skaitove Ona Navickiene. Mišių pabaigoje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Minėjimas pratęstas salėje prie kavos ir užkandžių. Visi buvo pasveikinti ir su Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo 33-siomis metinėmis. Buvo paruošta lietuviškų suvenyrų parodėlė. Kartu vyko ir trumpas Londono lietuvių bendruomenės susirinkimas. Valdybos pirmininkė A.Valaškevičienė visus supažindino, kas buvo nuveikta per praėjusius metus. Buvo renkamas ir bendruomenės nario mokestis.  

Po maloniai praleistos popietės visi išsiskirstė su gera nuotaika ir viltimi iki kitų bendruomenės susitikimų. 

Aldona V., ntr. Paul Terek