Sparnų Jūsų svajonėms,
Prasmės Jūsų darbams
Meilės, gerovės bei Dievo palaimos – Jūsų namams….

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų linki Toronto KLB valdyba

Tegul šv. Kalėdų viltis ir palaima suteikia mums ramybės ir džiaugsmo ateinantiems metams.

Rasa Mažeika

Hamiltono ateitininkų Stulginskio kuopos nariai
sveikina visus ateitininkus ir prijaučiančius su šv. Kalėdomis, linki
ramybės, taikos ir Dievo palaimos Naujaisiais metais. Garbė Kristuje.

Sveikiname su Šv. Kalėdomis ir palaimintais Naujaisiais Metais.

Te Betliejaus Jėzus suteikia Jums prasmės ir vilties!

Kun. Algimantas ir Rūta Žilinskai

Nuoširdžiai sveikiname visus su šv. Kalėdomis.

Linkime laimingų bei sekmingų 2021 metų.
Merry Christmas & safe & healthy New Year.

Roma & Pat Pingitore
Vida Lietuvninkas
Montreal, QC

Sveikiname mielus tautiečius, savo artimuosius, gimines, draugus, pažįstamus, jų šeimas Kristaus gimimo ir Naujųjų metų švenčių proga, linkėdami visiems Betliejaus šviesos, skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos ir geriausios sėkmės Naujaisiais metais.

_________________________________________________

Į BENDRĄ SVEIKINIMŲ SĄRAŠĄ ĮSIRAŠĖ: 

• Gražina LAPIENĖ (Torontas)

• Viktoras ir Rita NAVICKAI su šeima (Tillsonburg, ON)

• Maria MIKELĖNAS-MCLOUGHLIN (Etobicoke)

X