In memoriam A.A.Juozas (Joseph) Krištolaitis

Advertisement

IN memoriam

A.A.JUOZAS (JOSEPH) KRIŠTOLAITIS
(1921.01.28 – 2022.02.28)

Juozas gimė ir augo nedideliame Lietuvos kaime. Jis anksčiau neteko savo brolių Justino, Antano, Jono ir Vytuko, seserų Bronės ir Juzės. Amžinybėje ilsisi ir Juozo žmona Gailė, vaikaitis Tomas ir marti Debbie. Juozas paliko liūdinčią dukrą Ramoną (Ray), sūnų Edvardą (Nadia), vaikaičius Michael, Lindsay, Ryleigh ir Mariną (Roberto) bei Denis Dai bei jų vaikus.

Juozas, prieš 75-erius metus tapęs Kanados piliečiu, kartu liko ir ištikimas lietuvis. Jis daugiau kaip 3 dešimtmečius dirbo mechnikos meistru Kanados plieno liejykloje Hamiltone, daug laisvalaikio valandų skirdamas lietuviškai veiklai. Juozas dažnai buvo įvairios veiklos ir renginių centre katalikų Our Lady of Mercy parapijoje. Mėgo dainuoti ir buvo šios bažnyčios choro nariu. Jis taip pat prisidėjo prie Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo „Talka“veiklos, buvo šios finansinės institucijos valdybos nariu.

Juozas buvo renkamas Kanados lietuvių fondo pirmininku ir yra daug prisidėjęs prie Lietuvos nepriklauomybės siekių įgyvendinimo. Būdamas Kanados lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininku padėjo rengti labai sėkmingą lėšų telkimo vajų „Milijonas – Lietuvai“. Daug pastangų ir laiko Juozas skyrė 1990-aisiais metais, siekdamas Kanados vyriausybės paramos atsikuriančiai nepriklausomai Lietuvos valstybei, taip pat stiprindamas Lietuvos ir Kanados santykius, buvo sumanus lobistas ginant Lietuvos interesus. Už asmeninius nuopelnus stiprinant abiejų valstybių bendradarbiavimą, minint Kanados ir Lietuvos diplomatinių santykių atkūrimo 30-metį, 2021m. D.Skusevičius, Lietuvos Respblikos ambasadorius Kanadoje, Juozui Krištolaičiui įteikė Padėkos ženklą.

Mes nuoširdžiai dėkojame Hamiltono „Rambyno“ pensininkų namams už jaukias, saugias sąlygas ir aplinką sulaukusiems senatvės žmonėms. Šiuose namuose gyveno ir Juozas iki 97-ojo savo gimtadienio. Paskutiniuosius savo gyvenimo metus jis praleido St. Joseph Vila, Dundas, ON., čia sulaukęs ir 101-ojo gimtadienio išėjo į amžinybę.

Esame dėkingi Cedar Grove darbuotojams ir dr.Anna Emily už labai rūpestingą priežiūrą ir slaugą net ir sunkiomis COVID pandemijos sąlygomis.

Juozas buvo  veiklus, protingas, viskuo besidomintis, mėgstantis bendrauti  žmogus, gyvenęs prasmingą ir įdomų gyvenimą. Jis net ir paskutinėmis gyvenimo dienomis neprarado humoro jausmo ir orumo. Tokį jį ir prisiminsime pavasarį surengtame a.a. Juozo Krištolaičip paminėjime.

Vietoje gėlių a. a. Juozo atminimui prašome aukoti Kanados lietuvių fondui šiuo adresu: https://www.canadahelps.org/en/charities/lithuanian-canadian-foundation/