Filmo komanda džiunglėse rado griūvančią lietuvišką ligoninę…

Advertisement

Net nepagalvotum, kad Bolivijoje, džiunglių glūdumoje, lietuvių rankomis statyta ligoninė vargšams. Deja, šiandien ligoninė visų užmiršta – trūksta net kėdžių.

Lietuvio A.F. Bendoraičio dėka išliko Amazonės indėnų gentys

Amazonės džiunglėse, lietuvis Aleksandras Ferdinandas Bendoraitis (1919-1998) puikiai žinomas dar ir šiandien. Į Bolivijos-Brazilijos pasienį misionierius, kunigas ir gydytojas atvyko 1962 m. “Ką jis rado atvykęs? Kai kurios gentys regione jau buvo ant išnykimo ribos”,- teigia buvęs kolega dr. V. Kiaušas. Pradžioje A. F. Bendoraitis įkūrė nedidelę ambulatoriją ir laivų-poliklinikų sistemą. Taip sugebėjo sumažinti vaikų mirtingumą nuo 78 iki 27% mieste ir 50% visoje (dukart už Lietuvą didesnėje) apylinkėje. Vėliau vyko edukacinio radijo steigimas “Radio educadora”, maisto tiekimo sistemos sukūrimas, pirmoji regioninė plytinė “Sagarana” ir modernios džiunglių ligoninės “Gerasis ganytojas” įkūrimas Brazilijoje, Guažara Mirino mieste. Kanadiečių antropologo B. Von Graeve teigimu, būtent A. F. Bendoraičio dėka šios gentys vis dar egzistuoja.

Pamatus savo rankomis kasė lietuviai

Aštuntuoju dešimtmečiu misionierius savo veiklą perkėlė į gretimą, tačiau gerokai mažiau ekonomiškai išsivysčiusią Boliviją, kur toliau siekė padėti skurdžiausiems gyventojams. “Čia žmonės gyveno taip skurdžiai, kad už gydymą atsidėkodavo vištomis, piešiniais ir net poezija”, – pasakojo dr. V. Kiaušas. Mėgėjiško radijo pagalba surinkęs pakankamai lėšų, 1985 m. A. F. Bendoraitis pradėjo ligoninės “Materno Infantil” (motinos ir vaiko – red. past.) statybas. Prie statybų prisidėjo ne tik galybė rėmėjų iš Prancūzijos ir Vokietijos, bet ir pirmoji nepriklausomos Lietuvos Raudonojo kryžiaus ekspedicija. “1990 m. iš penkiolikos medikų, inžinierių ir studentų sudaryta lietuvių komanda visą mėnesį kasė pamatus naujam ligoninės korpusui”,- pasakoja vienas iš ekspedicijos dalyvių A. Guobys.

Po A. F. Bendoraičio mirties – kruvinos peštynės dėl ligoninės

Šiuo metu apie A. Bendoraitį filmą kuriantis režisierius Vytautas Puidokas, ką tik grįžęs iš ekspedicijos Amazonės džiunglėse, tikina, kad ligoninė buvo svarbiausias misionieriaus kūrinys. “Po pokalbių su ligoninės personalu ir artimais Bendoraičio kolegomis paaiškėjo, kad jo didžiausia svajonė buvo, jog po mirties ligoninė ir toliau tarnautų vargšams”, – pasakoja režisierius. Deja, filmavimo komandos tyrimas parodė, kad po misionieriaus mirties Bolivijoje dėl ligoninės užvirė tikros peštynės. “Ligoninę neteisėtai perėmė sukčiai, ištikimiausiems personalo nariams buvo pradėta grasinti, o visą gyvenimą A.F. Bendoraičiui talkinusi lietuvių vienuolė netgi buvo nužudyta” – šiurpiomis džiunglių istorijomis dalinasi V. Puidokas. Šiandien Materno Infantil” ligoninę kontroliuoja valstybė, tačiau būklė išlieka kebli. Europiečiams nutraukus rėmimą, A. Bendoraičio neturtingųjų ligoninės svajonė kybo ant plauko. “Po pokalbių su ligoninės administracija paaiškėjo, kad pastatui reikalingas remontas, labai reikia modernios gydymo technikos ir nors specialistų netrūksta, jie neturi patalpų, kur galėtų kokybiškai dirbti”, – problemas vardina režisierius.

Kviečia paremti ligoninę

Dėl šių priežasčių filmo “Aleksandras Didysis” komanda, šiuo metu renkanti lėšas filmavimams, nusprendė dalį pinigų skirti ligoninės remontui. “Paaukojus 250 ar 500 dolerių penktadalis keliaus į Boliviją. Žinome, kad tai nėra daug, tačiau šiuo metu svarbiausia, kad žmonės apskritai sužinotų, kad tokia lietuviška ligoninė egzistuoja” – teigė filmo kūrėjas Paulius Juočeris. Paremti lietuvišką ligoninę ir prisidėti prie filmo kūrimo galima iki kovo 19 d. crowdfunding (minios finansavimo) platformoje Indiegogo: http://igg.me/at/savehisfilm. Daugiau informacijos: [email protected] Dalį filmo galima pamatyti Youtube.com 9 dalis.

 In the Jungle, a Film Crew Discovered an Abandoned Lithuanian Hospital…

It’s almost unimaginable that in Bolivia, in the depths of the jungle, stands a hospital built for the poor by Lithuanian hands. Unfortunately today the hospital is all but forgotten and fallen into disrepair.

Thanks to A.F. Bendoraitis, the Amazon Indian Tribes Exist Today

In the Amazon jungle, Lithuanian Alexander Ferdinand Bendoraitis (1919-1998) is well known even today. The missionary, priest, and doctor arrived at the Bolivian-Brazilian frontier in 1962. „What did he find when he arrived? Some tribes in the region were already on the verge of extinction,” explains former colleague Dr. V. Kiausas. Bendoraitis quickly founded a small medical center and a boat-accessible clinic. His efforts managed to drastically reduce infant mortality rates – from 78 to 27% in the city and 50% in the surrounding region. Later he established even more resources including the educational radio program „Radio Educadora,” a food supply system, the first regional brickyard „Sagarana,” and a modern jungle hospital „Good Shepherd” in the town of Guazara Mirino, Brazil. According to Canadian anthropologist B. von Greave, it is thanks to Bendoraitis that these tribes still exist today.

Lithuanian Blood, Sweat, and Tears Went Into Building the New Hospital

By the 1980’s, the missionary relocated to the nearby but much less economically developed country of Bolivia, where he continued his activism in helping the poorest of the population. „Here people lived in such poverty that often they could only pay for treatment by offering chickens, drawings, and even poetry,” recalled Dr. Kiausas. In 1985, having collected enough money through his amateur radio program, Bendoraitis started construction on Hospital Materno Infantil (Maternity Hospital – Ed. Note). The project received widespread support from France and Germany, and also the first Lithuanian Red Cross expedition. „In 1990, a team of 15 Lithuanian medics, engineers and students worked tirelessly for a month to lay the foundation for the new hospital,” says A. Goubys, one of the members of the expedition.

After Bendoraitis’s Death – A Bloody Scramble for the Hospital Ensues

At this time, Vytautas Puidokas, the director of the film being made about Bendoraitis, who has just returned from an expedition in the Amazon jungle, says that the hospital was the missionary’s most important work. „After conversations with hospital staff and close former colleagues of Bendoraitis, it was apparent that his greatest dream was for the hospital to continue to serve the poor, even after his own death,” explains Puidokas. Unfortunately, the film team’s investigations revealed that a bloody rivalry for the hospital ensued after Bendoraitis’s death. „The hospital was illegally taken over by scammers, loyal staff started receiving life threats, and a lifelong Bendoraitis colleague, a Lithuanian nun was even murdered”, says Puidokas. Today, Materno Infantil Hospital is controlled by the state, yet its status remains unstable. The end of European support and funding left Bendoraitis’ dream of a hospital for the poor hanging by a thread. „After conversations with hospital administration, it became clear that the building needs repairs, is in dire need of modern medical technology, and although there isn’t a shortage of specialists, there is limited space for them to practice quality medical procedures”, explained the director.

We Invite You to Support the Hospital

For these reasons, the „Alexander the Great” film crew decided to donate part of its funding to the hospital for repairs and renovations. „Of a donated $250 or $500, a fifth will go to the hospital in Bolivia. We know that isn’t much, but the most important thing right now is to raise awareness that such a Lithuanian hospital exists”, said filmmaker Paul Juoceris. For more information email: [email protected] Part of the film (part 9) can be seen on Youtube.com.