Dar kartą apie įdomų susitikimą

ADVERTISEMENT

Džiaugiamės, kad ses.Dominyka atvyko aplankyti Toronto lietuvių Maironio  šeštadieninę mokyklą, paaiškino apie br.Pauliaus Vaineikio padovanotą ir paliktą vėliavą. Vėliavoje esančios septynios žvaogždės, ses.Dominykos aiškinimu, tai Šv.Dvasios dovanos, kurios mus lydi kasdienybėje. Tikybos pamokėlėse viešnia padėjo mokiniams suprasti Šv.Dvasios reikšmę ir kartu įvedė mokinius į maldą priešais mūsų Viešpaties Jėzaus kryžių, kuris lydės mokinius visus šiuos mokslo metus. Mokiniai su dėmesingumu klausėsi, o suklupę maldai ir nurimę norėjo ilgiau pasilikti.

Ses.Dominyka Violeta Slepikaitė yra Lietuvos Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos sesuo. Šiuo metu Vytauto Didžiojo Universiteto doktorantė, rašanti disertaciją ir ateityje pateiks gaires vienuoliams kaip dirbti su ligoniais. Ses. Dominyka taip pat yra dvasinė asistentė, kuri darbuojasi ligonių sielovadoje. Šiuo metu ses.Dominyka nuo 2023 m. spalio 2 d. atvyko dviems mėnesiams Erasmus praktikai, kurią finansuoja universitetas. Dvasinės asistentės praktiką atlieka Toronto lietuvių  slaugos namuose „Labdara”, praktikos vadovas diakonas Kazimieras Ambrozaitis.