Ateitininkų kuopa tvirtėja

ADVERTISEMENT

Šiaurės Amerikos ateitininkų virtuali kuopa sveikina jaunutes- Eveliną Verbylaitę ir Kristiną Balaišytę ir moksleives- Liną Vadauskaitę, Lilę Vadauskaitę ir Rūtą Černiauskaitę, priėmusias ateitininkų įžodį balandžio 5 d. ateitininkų Mišių metu Toronto Prisikėlimo  šventovėje. 2023-ųjų / 2024-ųjų veiklos metais dvi jaunutės bei trys moksleivės – ateitininkų virtualios kuopos narės, –  kandidatės, įvykdžiusios paruoštą įžodžio programą, ir tinkamai atlikusios visus programos punktus, pareiškė norą bei pasiryžimą duoti Šiaurės Amerikos moksleivių ateitininkų sąjungos įžodį.  Jų pasirengimą duoti svarbų įžodį patvirtino  virtualios kuopos globėja ir ateitininkų sąjungos programų vadovai.

Esame labai dėkingi Toronto Lietuvių namų organizacijai už $200 auką, broliui Raimundui Bukauskui už globą ir paramą. Ačiū vadovėms Viktorija ir Laurai už  Mišių ruošą, Editai – už skaitymą, Adrijanai – už giedojimą, Angelei – už atve=tas šventas relikvijas ir jų pristatymą . Esame dėkingi ir kitiems, kurie šį svarbų valkarą jaunosioms ateitininkėms pavertė neeiline švente. Ta proga įžodį davusias ateitininkes ir jų šeimas pasveikino Šiaurės Amerikos ateitininkų jaunučių,moksleivių sąjungų vadovai, taip pat sveikinimą atsiuntė Darius Polikaitis,,Šiaurės Amerikos ateitininkų sąjungos centro valdybos pirmininkas. Džiaugiamės, kad ateitininkų kuopoje turime tokių puikių jaunų narių!

 O.Stanevičiūtė-Mills,
Ateitininkų kuopos globėja