Šv. Kazimiero parapijos žinios

–  Liepos 5, sekmadienį, jau antrą kartą turėjome šventovėje Mišias 11 v.r. ir jose prisiminėme Lietuvos karaliaus Mindaugo sukaktį. Ta proga po Mišių visi sutartinai sukalbėjome Lietuvos tautinę giesmę, nes kol kas šventovėje giedoti draudžiama.

– Dėkojame parapijiečiams, kad jie taip sąžiningai laikosi visų vyskupijos ir vietinės valdžios nurodymų, idant apsaugotų kitus ir save, nuo užkratų, kol pandemijos pavojus pasibaigs.

– Delhi Šv. Kazimiero šventovėje Mišios aukojamos sekmadieniais 11 v.r.

– Liepos 19, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už a.a. Antaniną ir Modestą Pušinskus.

– Liepos 26, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už a.a. Agnietę ir Praną Pargauskus.