Šv. Kazimiero parapijos žinios 7/17/2020

Delhi, Ontario

Delhi Šv. Kazimiero šventovėje Mišios aukojamos sekmadieniais, 11 v. r.:

  • Rugpjūčio 2, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už a.a. Oną Garalytę ir Juozą Pušinską.
  • Rugpjūčio 9, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už a.a. Vincą Piečaitį.