Prisikėlimo parapijos žinios 03/02/2020

Sveikiname su  artėjančia Vasario 16-tąja! Tegyvuoja Laisvė, Tikėjimas ir Viltis..

2020 metų Prisikėlimo parapijos kalendorius:

Vasario 23 d. – Užgavėnės; vasario 26 d. – Pelenų diena; kovo 1 d. – Kaziuko mugė; kovo mėn. – Gavėnios rekolekcijos (data bus žinoma vėliau); balandžio 5 d. – Sriubos vakaronė;balandžio 10 d. – Didysis penktadienis; balandžio 12 d. – VELYKOS; balandžio 24 – 25 d.d. – naudotų drabužių ir daiktų išpardavimas; gegužės 3 d. – Pirmoji komunija; birželio  13 d. – “Vilties bėgimas”; birželio  23 d. – “Joninės”; „Kretingos“ stovykla  angliškai kalbantiems  liepos mėn. 5 – 18 d.d.;  lietuviškai kalbantiems  liepos mėn. 19 d.  –  rugpjūčio 1 d.; Šeimų stovykla –  rugpjūčio mėn. 2 – 8 d.d.; “Romuvos” stovykla –  rugpjūčio mėn. 9 – 15 d.d.; spalio 17 d. – “Volungės” vakaronė; spalio 23 – 24 d.d. – naudotų drabužių ir daiktų išpardavimas; lapkričio 14 d. – Parapijos vakarienė; gruodžio mėn. – Advento rekolekcijos (data bus žinoma vėliau); gruodžio 6 d.  – skautų Kūčios; gruodžio 13 d. – kalėdinių giesmių ir muzikos koncertas; gruodžio 25 d.  – KALĖDOS

 

SVEIKINAME Lilliana Commisso ir Dominic Nesterenko , įžengusius per Krikšto sakramentą  į mūsų  krikščionių bendruomenę. Džiaugiamės kartu su Jumis  ir Jūsų šeimomis, prašome Dievo, kad laimintų kiekvieną Jūsų gyvenimo žingsnį.

 

Mirties pranešimas:  a.a. Danutė Barkauskas, 96 m. amžiaus, išlydėta iš Prisikėlimo parapijos sausio 31 d. Paliko dukrą Lucią (Algis), vaikaičius Ramoną, Anną (John) ir Vytą (Kassandra), provaikaičius William, Lilijaną, Adriją, Ofeliją ir Tavą.    Amžiną atilsį duok mirusiajai, Viešpatie.

Mišios:

Vasario 9, sekmadienį, 9 v.r. padėkos intencija; 11 v.r. už gyvus ir mirusius parapijiečius; a.a.Bronę Maziliauskienę; a.a.Vincą ir Oną Beresnevičius; a.a.Juozą, Anelę ir Susan Urkius; specialia intencija; a.a.Sheila Stephen; a.a.Joną ir Reginą Genučius.

 

Vasario 16, sekmadienį, 9 v.r. už a.a.Aldoną Žemaitienę; 11 v.r. už gyvus ir mirusius parapijiečius; a.a. Mikalojų ir Juliją Stanislovaičius;  a.a.Joną Dirmantą; a.a.Paulę, Juozą ir Virginijų Sičiūnus; a.a.Genovaitę Tunkūnienę; a.a.Marytę Astravaitę; a.a.Juozą ir Rimantą Zorubus; Vacį Rociūną ir Vytautą Volertą; Birutę Kriaučiūnienę-McKenny.