Maironio mokyklos žinios

ADVERTISEMENT

“Paramos” kredito kooperatyvas paaukojo $10,000 mūsų lituanistinei mokyklai. Nuoširdžiai dėkojame už paramą!

Sausio 28 d. mkt. Ona Stanevičiūtė-Mills atvedė svečią – mkt. Giedrę

Naruševičiūtę. Giedrė yra švietimo konsultantė, mokytoja, dainų autorė ir atlikėja. Mokytojos praleido visą rytą su mokiniais, kurie išmoko Vytauto

Kernagio sukurtų dainų ir sužinojo  apie jų reikšmę mums, lietuviams.

Giedrės žodžiai: “Vytautas Kernagis sukūrė dainą „Baltas paukštis” kaip  Laisvės, bei Vilties. Simbolį. Telydi Jus ir visą Jūsų šaunią bendruomėnę Viltis ir Meilė!”

Dėkojame Giedrei už dainas, pamokas ir pabendravimą.

Vasario 18 d. nebus pamokų – Šeimos dienos savaitgalis.