Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija apdovanojo Dalią Skrinskaitę – Viskontienę

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija 2010 metais įsteigė aukščiausią Kultūros ministerijos apdovanojimą: „Nešk savo šviesą ir tikėk”. Šis apdovanojimas yra skiriamas iškilioms asmenybėms ir jų kūriniams ar atliktiems darbams už demokratinės ir atviros Lietuvos visuomenės, už pilietinio solidarumo, asmens ir visuomenės santykių darnos stiprinimą.

Šiuo ženklu yra apdovanotas gausus būrys garbingų Lietuvos veikėjų. Keletas iš jų: žurnalistas Laimonas Tapinas, aktorius Donatas Banionis, kompozitorius-dirigentas Vytautas Miškinis, fotomenininkas Antanas Sutkus, kompozitorius Anatolijus Šenderovas, chorvedys Petras Bingelis ir visa eilė kitų.

Šiais metais Prisikėlimo parapijos metinės šventės metu, tokiu garbingu apdovanojimu buvo pagerbta ilgametė Toronto lietuvių muzikė, chorvedė, muzikos vadovė Dalia Skrinskaitė-Viskontienė. Kultūros ministerijos apdovanojimo “Nešk savo šviesą ir tikėk” raštą Daliai Skrinskaitei-Viskontienei įteikė generalinis garbės konsulas Paulius Kuras ir kunigas A.Malakauskis OFM.

Prisikėlimo parapija ir visa lietuvių bendruomenė sveikina ir linki Daliai Viskontienei ir toliau nenuilstančiai darbuotis kultūros ir švietimo srityje.