Lietuviškas filmas – „Stebuklas” bus ro­do­mas Toronto kino festivalyje (TIFF)

ADVERTISEMENT

Lie­tu­vės re­ži­sie­rės, Eg­lės Ver­te­ly­tės tra­gi­ko­me­di­ja „Ste­buk­las,” pa­sa­ko­jan­ti apie so­cia­liz­mo ir ka­pi­ta­liz­mo kak­to­mu­šą lie­tu­viš­ko­je kiau­lių fer­mo­je, pa­te­ko į tarp­tau­ti­nį To­ron­to ki­no fes­ti­va­lį. Po 17 me­tų per­trau­kos lie­tu­viš­kas fil­mas vėl bus ro­do­mas To­ron­te. Tai bus pa­sau­li­nė „Ste­buk­lo” prem­je­ra.

„Ste­buk­las” (ang. „Miracle”) pa­sa­ko­ja apie Lie­tu­vos kai­me vei­kian­čios kiau­lių fer­mos ve­dė­ją Ire­ną, ku­ri, žlu­gus So­vie­tų Są­jun­gai ir pla­ni­nei eko­no­mi­kai, pri­vers­ta pri­si­tai­ky­ti prie nau­jos ka­pi­ta­lis­ti­nės rea­ly­bės. XX am­žiaus de­vin­tojo de­šimt­me­čio Lie­tu­vos ak­tua­li­jas at­spin­din­čia­me fil­me ne­ti­kė­tai at­si­ran­da Ame­ri­kos lie­tu­vis Ber­nar­das, ku­ris ža­da iš­gel­bė­ti fer­mą nuo bank­ro­to. Ta­čiau kaip šven­to­ji dva­sia į Lie­tu­vos kai­mą nu­žen­gęs atė­jū­nas pa­ki­ša kiau­lę ir fer­mai, ir Ire­nai.

Pas­ku­ti­nį kar­tą tarp­tau­ti­nia­me To­ron­to ki­no fes­ti­va­ly­je, ku­ris lai­ko­mas ant­ruo­ju pa­gal svar­bą po Ka­nų, lie­tu­viš­kas fil­mas ro­dy­tas 2000 me­tais. Tuo­met į fes­ti­va­lio pro­gra­mą pa­te­ko Ša­rū­no Bar­to fil­mas „Lais­vė.”

Holivudo aktorius, lietuvis amerikietis Vyto Ruginis vaidina pagrindinį (Bernardo) vaidmenį.

Tarp­tau­ti­nis To­ron­to ki­no fes­ti­va­lis pra­si­de­da rug­sė­jo 7 die­ną ir truks iki rug­sė­jo 17 die­nos. Galite isigyti bilietus pradedant rugsejo 5ta d. TIFF tiklalapyje.

Lie­tu­vo­je fil­mą pla­nuo­ja­ma ro­dy­ti šių me­tų gruo­džio mė­ne­sį.

Egles Vertelyte’s Lithuanian film „Miracle” to debut at TIFF 2017

Longtime Lithuanian Hollywood actor Vyto Ruginis will make his Lithuanian film debut in a new movie directed by Egle Vertelyte titled “Stebuklas” (Miracle), which will make its world premiere at the Toronto International Film Festival on September 7.

“Stebuklas” is about a middle-aged woman Irena, played by Lithuanian actress Egle Mikulionyte, who lives a dreary life in a small, Lithuanian town. Despised by her co-workers at the struggling post-Soviet pig farm she manages, childless Irena is also stuck toiling for her bumbling, alcoholic husband. She isn’t a hit with the townspeople either, who resent the seemingly preferential treatment she received from the local housing authority.

Everything changes with the arrival of a boisterous American-Lithuanian stranger intent on buying the farm while pledging to make Lithuania great again. Despite arousing everyone’s suspicions, Bernardas (Vyto Ruginis) brings the whole town to life, even timid, introverted Irena, who soon falls under his charismatic sway. Will this newfound vitality be the town’s — and Irena’s — saving grace… or its undoing?

The movie will be shown at the Toronto International Film Festival on September 7, 8, 10, 14 and 16. The film is expected to premiere in Lithuania in December.

lithuaniannews.net